Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona. Resum

Vigor 01-06-2020 a 31-05-2023

Codi de Conv. Núm. 17000055011994

(BOPGI, 28-12-2020)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest conveni afecta totes les empreses i les persones que treballen en el sector de la construcció i obres públiques que despleguen les seves activitats industrials i laborals dins l’àmbit de la província de Girona, i que s’inclouen en el Conveni General del Sector de la Construcció (CGSC). La negociació d’aquest conveni l’han portat a terme les entitats representatives del sector: Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC), en representació empresarial, i per part de la representació sindical: la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya, i la Federació de Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present conveni.

1.2. Àmbit temporal

La vigència del present conveni és del 1 de juny de 2020 al 31 de maig de 2021, i es prorrogarà per anys naturals en cas de no existir denúncia per qualsevol de les parts signants del conveni.

D’acord amb el que estableix l’article 86.3 de l’Estatut dels treballadors, aquest conveni continuarà regint fins que sigui substituït per un altre.

Dos mesos abans de la finalització de la vigència d’aquest conveni o de les seves pròrrogues, i en qualsevol moment, una de les parts podrà denunciar aquest conveni instant la nova negociació.

Queda prorrogat el text del Conveni col·lectiu de Girona a 31/5/2023. Es revisarà en la propera negociació el 2023. (BOPGI, 20-01-2023)

1.3. Dret supletori

Pel que fa a tot el que no disposa aquest conveni, cal atenir-se al vigent Conveni General del Sector de la Construcció, a l’Estatut dels treballadors i a les disposicions complementàries aplicables.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salaris

S’estableix un salari base de conveni, com també un plus de conveni, que s’ha de satisfer per dia realment treballat (Aquest plus es percebrà únicament de dilluns a divendres, per l’empresa a on es pacti treballar 4 hores el dissabte existeix, a més, el plus previst a la taula II B de les taules salarials adjuntes com annex II). El plus roba el percep tot el personal dels nivells de retribució mensual en la quantia assenyalada a les taules salarials.

L’import per jornada laboral, o per mes, si el personal té aquesta forma de retribució, és el que figura a la Taula II, A i B, de les taules salarials adjuntes com annex II.

2.2. Taules salarials amb vigència de l’1 de juny del 2020 fins al 31 de maig del 2021 adaptades al contingut del conveni col·lectiu general del sector de la construcció

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.