Conveni Col·lectiu del sector de pastisseria, confiteria, brioixeria de la provincia de Girona. Resum

Vigor 2018-2019

Código de Conv. Núm. 17000045011994

(BOPGI, 20-06-2019)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les estipulacions del present conveni col·lectiu obligaran la totalitat de les empreses i treballadors que es dediquin a la fabricació i venda d’articles de pastisseria, confiteria i brioxeria, així com la dependència mercantil i el personal administratiu. El present conveni col·lectiu de treball afecta al personal obrer, els serveis auxiliars i complementaris, així com la dependència mercantil, amb les particularitats que hi son detallades.

Són les parts signants del present conveni col·lectiu de treball, d’una part la Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província i les centrals sindicals Comissions Obreres de Girona i Unió General de Treballadors, ambdues representacions es reconeixen mútuament la legitimitat per negociar i signar el present conveni col·lectiu de treball.

1.2. Àmbit temporal

L’aplicació del conveni col·lectiu serà a partir de la seva signatura, amb independència de llur publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i els seus efectes es retrotrauran al dia 1 de gener de 2018.

La durada del present conveni col·lectiu serà de dos anys des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. En qualsevol cas, el present conveni col·lectiu serà tingut per prorrogat implícitament un any i altre si no hi ha denúncia de qualsevol de les parts o si no es planteja la seva abolició o revisió, amb una antelació d’almenys d’un mes.

1.3. Dret supletori

Per a tot allò que no preveu el present conveni col·lectiu de treball, hom s’atindrà al que disposa l’Estatut dels treballadors, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març per a la igualtat efectiva de dones y homes), l’Acord marc de pastisseria publicat al BOE del dia 11 de març de 1996 i altres lleis i disposicions vigents en cada moment tot respectant les condicions més avantatjoses de que puguin fruir els treballadors de cada empresa.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2019

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.