Conveni col·lectiu del sector de pastisseria, confiteria, brioixeria de la provincia de Girona. Resum

Vigor 2020-2023

Código de Conv. Núm. 17000045011994

(BOPGI, 25-10-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les estipulacions del present conveni col·lectiu obligaran la totalitat de les empreses i les persones treballadores que es dediquin a la fabricació i venda d’articles de pastisseria, confiteria i brioixeria, així com la dependència mercantil i el personal administratiu. El present conveni col·lectiu de treball afecta el personal obrer, els serveis auxiliars i complementaris, així com la dependènciamercantil, amb les particularitats que hi són detallades.

1.2. Àmbit temporal

L’aplicació del conveni col·lectiu serà efectiva a partir de la seva signatura, amb independència de llur publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La durada del present conveni col·lectiu serà de quatre anys des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023. En qualsevol cas, el present conveni col·lectiu serà tingut per prorrogat implícitament un any i altre si no hi ha denúncia de qualsevol de les parts o si no es planteja la seva abolició o revisió, amb una antelació d’almenys d’un mes.

1.3. Dret supletori

Per a tot allò que no preveu el present conveni col·lectiu de treball, hom s’atindrà al que disposa l’Estatut dels treballadors, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes), l’Acord marc de pastisseria publicat al BOE del dia 11 de març de 1996 i altres lleis i disposicions vigents en cada moment tot respectant les condicions més avantatjoses que puguin gaudir les persones treballadores a cada empresa.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.