Conveni Col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona. Resum

Vigor 2021-2022

Codi de Conv. Núm. 17000305011994

(BOPGI, 13-10-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni Col·lectiu negociat per Metall Girona, Associació Professional de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions (CORVE) i el Gremi d’Instal·ladors i per la Federació de la Indústria, Construcció i Agro de UGT de les Comarques Gironines (FICA-UGT) i la Federació CCOO d’Indústria, obliga a totes les indústries dedicades a l’activitat siderometal·lúrgica, tant en el procés de producció com en el de transformació dels seus diversos aspectes, contenint així mateix aquelles Empreses centres o tallers en els que es facin treballs de caràcter auxiliar, directament relacionats amb la siderúrgia o tasques d’instal·lació, muntatge i preparació, inclosos en la esmenada branca. També inclou les Empreses de servei i manteniment relacionades amb automòbils, motos, vehicles industrials, maquinària agrícola, nàutica, fontaneria, electricitat, electrònica, noves tecnologies, telecomunicacions i similars.

També serà d’aplicació, sense perjudici de la seva regularització especial en determinats conceptes per raó de les seves peculiars característiques, a les següents activitats: Indústries metal·logràfiques i de fabricació d’envasos metàl·lics i pots. Serà d’aplicació exclusiva quan en la fabricació dels envasos s’utilitzi xapa d’espessor superior a 0,5 mil·límetres; A més a més, també serà d’aplicació a la construcció de xarxes transport d’energia elèctrica; mecànica d’òptica de precisió.

Queden excloses les Empreses a les que per raó de les seves característiques especials els sigui d’aplicació una norma o reglamentació específica distinta de la present, així com les dedicades a la venda d’articles en procés exclusiu de comercialització.

Les Empreses de nova creació que, per raó territorial o funcional, hagin d’estar compreses en aquest Conveni, es regiran en les seves activitats pel mateix, a partir de la data de la seva creació.

1.2. Àmbit temporal

La durada d’aquest Conveni serà de dos anys a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitzarà, per tant, el 31 de desembre de 2022. Es podrà prorrogar any rere any, per tàcita reconducció, si no es produís una denúncia d’aquest Conveni. Produirà efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2021.

L’entrada en vigor serà el dia de la seva publicació en el BOPG, un cop registrat.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribució mínima de conveni

Es considerarà retribució mínima de Conveni la que figura com a tal a la primera columna de l’annex d’aquest Conveni (salari anual). Aquesta quantitat es distribuirà per dia o mes natural.

Els nivells normals de productivitat es remuneren a través del salari pactat i són exigibles a canvi d’aquest salari, excepte quan no s’aconsegueixin per circumstàncies no imputables a la persona treballadora.

2.2. Taules salarials 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.