Conveni col·lectiu de treball del sector de pompes fúnebres de la província de Girona. Resum

Vigor 2020-2025

Codi de Conv. Núm. 17002405012008

(BOPGI, 14-05-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses que es dediquen a l’activitat de pompes fúnebres i gestió de cementiris amb centres de treball ubicats en l’àmbit territorial del present Conveni, amb els seus treballadors/ores. A aquests efectes, es consideren centres de treball, tant les dependències de l’empresa com les instal·lacions dels cementiris, tanatoris i cremadors, si s’escau, entenent els serveis de pompes fúnebres i gestió de cementiris, en el seu sentit més ampli, incloent tots aquells serveis que no es desenvolupen estrictament en el tanatori o sala de vetlles, com són trasllat de cadàvers i restes fora de l’àmbit provincial, la provisió de fèretres i instal·lació de capelles ardents, i realització de totes aquelles gestions que siguin preceptives imposades per qualsevol autoritat pública.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor, amb caràcter general, el dia 1 de gener de 2020 independentment de la data en què sigui signat, inscrit i publicat.

La durada del Conveni és de 4 anys i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025. S’ha de prorrogar d’any en any si no hi ha denúncia expressa de les parts amb preavís de 3 mesos, que ha de fer-se per escrit adreçat a l’altra part, i als Serveis Territorials de Treball a Girona.

1.3. Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regulen les relacions entre l’empresa i el seu personal, de forma preferent i prioritària. Amb caràcter supletori i en tot allò no previst en el mateix, s’ha d’aplicar el Text refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com la resta de disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

És el component del salari que retribueix la jornada normal i completa establerta, que és per a cada nivell retributiu el que, sota idèntic epígraf, consta en la taula salarial del present Conveni.

2.2. Taula salarial 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.