Conveni col·lectiu de treball de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona. Text

Vigor 2023

Codi de Conv. Núm. 17000585011994

(BOPGI, 12-07-2023)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional

Els pactes del present Conveni obligaran a la totalitat de les empreses i treballadors de les activitats laborals de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, incloent-hi l’activitat de fabricació de productes dietètics on la matèria bàsica sigui la xocolata o el caramel.

El present Conveni està firmat pels sindicats CGT, CCOO i UGT i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia territorial del present Conveni comprèn els límits de la província de Girona, restant per tant afectats tots els centres de treball situats dins dels esmentats límits.

Article 3 àmbit personal

Es regeixen per les disposicions d’aquest Conveni tots els treballadors que en aquest moment, o en el futur, treballin en les empreses compreses en els límits assenyalats, qualsevol que sigui la seva categoria professional o el caràcter de les seves relacions laborals.

Article 4 Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà d’un any a partir del dia 1 de gener del 2023 i fins el 31 de desembre del 2023.

Article 5 Absorció, compensació

Totes les millores econòmiques establertes en el present Conveni, seran compensables i absorbibles fins on arribin els augments, incentius plusos i millores voluntàries que hi hagin a cada empresa i amb aquelles que puguin ser establertes mitjançant disposicions legals promulgades en el futur.

Article 6 Garantia «ad personam»

Es respectaran aquelles situacions personals que, amb caràcter global, excedeixin del pactat, mantenint-se estrictament «ad personam».

Capítol 2

Article 7 Jornada i condicions econòmiques

El personal comprès dins del present Conveni, i per l’any 2023, tindrà una jornada de 40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 1.776 hores a l’any. Aquestes hores es podran fer tant en jornada continuada com en jornada partida, podent-se distribuir a cada empresa o centre de treball de la forma que convingui a les necessitats de la campanya. Els límits d’aquesta distribució són els establerts per l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

Les empreses que des de l’1 de gener del 2005 estiguin computant dins de la jornada de treball el període de descans dedicat a l’entrepà, tenen l’obligació de seguir mantenint aquest acord.

Article 8 Hores extraordinàries

Quan per la bona marxa de l’empresa, en quant a la producció, sigui necessari que el personal realitzi hores extraordinàries, respectant sempre que són de lliure acceptació per part del treballador, aquestes es pagaran, com a mínim, un 20% per sobre dels imports salarials que consten a les taules annexes. De comú acord, empresa i treballadors podran acordar compensar les hores extraordinàries per descans, dins del mateix any, i amb el mateix valor en temps que en compensació salarial.

Es considerant com a hores extraordinàries estructurals les realitzades pels següents conceptes:

– Manteniment d’instal·lacions.

– Períodes punta de producció.

– Absències imprevistes.

– Canvis de torn.

S’entén que aquesta relació és a títol enunciatiu i no exclusiu.

La cotització a la Seguretat Social es farà de conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

Article 9

Complements a prestacions de la Seguretat Social:

A) Malaltia Comuna i accident no laboral:

En cas d’I.T. derivada de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa abonarà, a partir del 21è dia de baixa i fins les 36 setmanes, un complement a les prestacions de la Seguretat Social consistent entre la diferència entre el Salari Base, el Plus Personal i el Plus Conveni que cobri cada treballador i la prestació de la Seguretat Social. El salari a computar resultarà del promig salarial dels darrers 12 mesos de treball immediatament anteriors a la baixa, per 365 o 360 dies depenent del salari que cobri cada treballador. Si porta menys d’un any d’antiguitat, el càlcul s’efectuarà d’acord amb el salari que cobri des de l’inici a l’empresa.

B) Accident de Treball i Malaltia Professional:

En els supòsits d’I.T. derivada d’accident de treball o malaltia professional, l’empresa complementarà la prestació que abona la Mútua fins el 100% de la base reguladora des del primer dia de la baixa i fins el dia de l’alta de l’accident, amb el màxim legal de 18 mesos.

La base reguladora diària a complementar per l’empresa serà la que surti de dividir la suma de les bases reguladores dels 12 mesos complerts immediatament anteriors al dia de la baixa per 365 ó 360, depenent que el salari que cobri el treballador sigui diari o mensual, respectivament. En cas de que el treballador pateixi l’accident quan porti menys d’un any d’antiguitat a l’empresa, la quantitat a complementar per l’empresa sortirà de sumar tot el salari percebut pel treballador des del primer dia de feina dividint-lo pels dies treballats fins el dia de l’accident.

Article 10 Vacances

Tot el personal inclòs dins del present Conveni realitzarà unes vacances anuals retribuïdes de 30 dies naturals. De comú acord entre l’empresa i els representants dels treballadors es pactarà anualment el període a realitzar les esmentades vacances, podent-se fraccionar la seva realització. Les parts es remeten íntegrament a l’article 38.3 del E.T. pels casos que allà es contemplen. En cas de desacord, les empreses han de preavisar als treballadors amb quinze dies d’antelació a l’inici del període de vacances.

Capítol III

Article 11 Permisos i llicències

Avisant a l’empresa amb l’antelació possible, el personal pot deixar d’assistir a la feina, sense per perdre el salari, durant els dies o períodes de temps que s’indiquen tot seguit:

a) 15 dies naturals en cas de matrimoni.

b) 3 dies naturals en cas de mort o malaltia greu que requereixi hospitalització o repòs domiciliari post-hospitalització de familiars de primer grau d’afinitat o consanguinitat.

c) 3 dies naturals per naixement d’un fill.

d) 2 dies en cas de mort o malaltia greu que requereixi hospitalització, de germans, cunyats o nets.

e) 2 dies naturals per canvi de domicili.

f) Pel temps estrictament necessari per a la gestió i/o tramitació de documents oficials, tals com el D.N.I., passaport, carnet de conduir, documents d’estrangeria, etc. El treballador, sempre que sigui objectivament possible, i per a poder gaudir d’aquest permís remunerat, haurà de preavisar a l’empresa de l’absència a la feina amb, almenys, 15 dies d’antelació Aquests permisos, excepte els punts a) e) i f), es veuran ampliats en 1 dia més si hi ha desplaçament fora de la província de Girona i en 3 dies més si el desplaçament és fora de Catalunya.

En cas de matrimoni o canvi de domicili, el treballador té l’obligació de comunicar-ho a l’empresa, com a mínim, amb una anticipació de quinze dies laborables.

Queden incloses dins dels anteriors permisos les parelles de fet sempre i quan s’acrediti la realitat de la relació.

Respecte als punts b), c) i d), els treballadors podran fraccionar el seu gaudi. Aquest fraccionament haurà de ser sempre per dies complerts, excepte acord exprés entre empresa i treballador.

S`estarà en tot moment al que la jurisprudència estableixi respecte a si els dies acordats són naturals o no, en especial el que explícitament es conté a la Sentència del Tribunal Suprem núm.145/2018, la qual és d’obligatori compliment.

Igualment els treballadors tindran dret, sense pèrdua de salari i per les hores que sigui estrictament necessari, a acudir a la consulta de l’especialista de la Seguretat Social que correspongui, o a un metge derivat per la mateixa Seguretat Social, sempre i quan acrediti que l’hora que li han donat els serveis de la Seguretat Social o l’Especialista derivat per la mateixa

Seguretat Social, ha de coincidir forçosament amb la del seu horari laboral. En cas de que no s’acrediti aquesta circumstància, el treballador tindrà dret a absentar-se però sense dret a cobrar el salari corresponent. El treballador s’obliga a comunicar la sortida a l’especialista, tant si és amb dret de cobrar salari como si no, de seguida que en tingui coneixement.

En aquest mateix sentit, i només pels casos en que sigui possible, el treballador que sempre tingui el mateix torn de treball demanarà a l’organisme corresponent l’assignació d’ un metge de capçalera que tingui horari de visita que no coincideixi amb el del seu torn.

Reducció de jornada per Lactància:

El treballador o la treballadora podrà exercir el seu dret a la reducció de la jornada per lactància d’un fill d’acord amb el que s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent, de mutu acord entre el/la treballador/a i el seu corresponent cap, comunicant al Departament de Recursos Humans, les hores establertes com a permís per la lactància es podran acumular en un permís retribuït, el gaudi serà immediatament després de la finalització del període de baixa per maternitat.

Descans per maternitat i per paternitat a temps parcial:

Els períodes de descans per maternitat i per paternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, al que fa referència l’article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors, podran gaudir-se en règim de jornada complerta o a temps parcial, en els termes establerts reglamentàriament.

Horaris de Treball: Criteris generals d’aplicació.

Els treballadors podran proposar a la Direcció de Recursos Humans adaptar o modificar el seu horari de treball, amb l’objectiu d’adaptar la distribució de la jornada diària de treball per dur a terme el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sempre que no afecti negativament a l’organització del treball de la activitat o departament al que està adscrit, i es respecti el règim horari de la resta de treballadors que estiguin adscrits a la mateixa àrea d’activitat o formin part de l’equip.

Els treballadors víctimes de violència de gènere tindran dret, per fer efectiu la seva protecció o dret a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb reducció proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball. Els treballadors podran acollir-se a un permís no retribuït per motius de guarda legal d’un mínim de 15 dies i un màxim de 3 mesos. S’ha de sol·licitar amb 15 dies de preavís, excepte els casos de urgent necessitat. Podrà sol·licitar aquest permís aquell treballador que reuneixi el requisit d’antiguitat d’un any a l’empresa. La concessió d’aquest permís estarà subjecte a les necessitats d’organització. Haurà de transcórrer un mínim de 12 mesos entre la finalització d’un permís no retribuït per motius de guarda legal i la sol·licitud d’un altre permís no retribuït per guarda legal.

Els treballadors podran acollir-se a una reducció de la jornada per raons de guarda legal d’un fill menor de 12 anys d’acord amb el que s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent.

Els treballadors es podran acollir a una reducció de jornada per motius de guarda legal d’un fill amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no porti a terme una activitat retribuïda, d’acord amb el que s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent.

Els treballadors podran acollir-se a un reducció de la jornada per cura d’un familiar directe, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es puguin valdre per si mateixos i no portin a terme activitat retribuïda.

En el cas de naixement de fills o filles prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de continuar hospitalitzats després del part, la mare o el pare tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dos hores, amb la corresponent reducció proporcional del salari.

Els treballadors podran acollir-se a una reducció de la jornada per cura durant la hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per una malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de ser cuidat directament, de forma continuada i permanent, d’acord amb que s’estableixi de forma general en la legislació vigent.

Capítol IV
Retribucions

Article 12 Salari

Les retribucions del personal inclòs dins del present Conveni consisteixen en el Salari Base i el Plus Personal que figuren en l’annex del present Conveni, formant part integrant del mateix; ambdós conceptes es cobraran per dia natural.

En l’esmentat annexe, hi consten els imports dels salaris per a l’any 2023, pactant-se un increment salarial del 6% en total. Pel cas de que l’IPC a 31 de desembre del 2023 superi el 6%, es produirà una revisió salarial per l’excés de l’esmentat 6% amb un màxim de l’1,5%. Aquesta revisió no tindrà caràcter retroactiu i s’aplicarà a les taules salarials a acordar per l’any 2024.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.