Conveni col·lectiu de treball de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona. Text

Vigor 2021-2022

Codi de Conv. Núm. 17000585011994

(BOPGI, 08-06-2022)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional

Els pactes del present Conveni obligaran a la totalitat de les empreses i treballadors de les activitats laborals de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, incloent-hi l’activitat de fabricació de productes dietètics on la matèria bàsica sigui la xocolata o el caramel.

El present Conveni està firmat pels sindicats UGT i CCOO i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia territorial del present Conveni comprèn els límits de la província de Girona, restant per tant afectats tots els centres de treball situats dins dels esmentats límits.

Article 3 Àmbit personal

Es regeixen per les disposicions d’aquest Conveni tots els treballadors que en aquest moment, o en el futur, treballin en les empreses compreses en els límits assenyalats, qualsevol que sigui la seva categoria professional o el caràcter de les seves relacions laborals.

Article 4 Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà per dos anys a partir del dia 1 de gener del 2021 i fins el 31 de desembre del 2022.

Article 5 Absorció, compensació

Totes les millores econòmiques establertes en el present Conveni, seran compensables i absorbibles fins on arribin els augments, incentius plusos i millores voluntàries que hi hagin a cada empresa i amb aquelles que puguin ser establertes mitjançant disposicions legals promulgades en el futur.

Article 6 Garantia «ad personam»

Es respectaran aquelles situacions personals que, amb caràcter global, excedeixin del pactat, mantenint-se estrictament «ad personam».

Capítol 2

Article 7 Jornada i condicions econòmiques

El personal comprès dins del present Conveni, i pels anys 2021 i 2022, tindrà una jornada de 40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 1.776 hores a l’any. Aquestes hores es podran fer tant en jornada continuada com en jornada partida, podent-se distribuir a cada empresa o centre de treball de la forma que convingui a les necessitats de la campanya. Els límits d’aquesta distribució són els establerts per l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

Les empreses que des de l’1 de gener del 2005 estiguin computant dins de la jornada de treball el període de descans dedicat a l’entrepà, tenen l’obligació de seguir mantenint aquest acord.

Article 8 Hores extraordinàries

Quan per la bona marxa de l’empresa, en quant a la producció, sigui necessari que el personal realitzi hores extraordinàries, respectant sempre que són de lliure acceptació per part del treballador, aquestes es pagaran, com a mínim, un 15% per sobre dels imports salarials que consten a les taules annexes. De comú acord, empresa i treballadors podran acordar compensar les hores extraordinàries per descans, dins del mateix any, i amb el mateix valor en temps que en compensació salarial.

Es considerant com a hores extraordinàries estructurals les realitzades pels següents conceptes:

– Manteniment d’instal·lacions.

– Períodes punta de producció.

– Absències imprevistes.

– Canvis de torn.

S’entén que aquesta relació és a títol enunciatiu i no exclusiu.

La cotització a la Seguretat Social es farà de conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

Article 9 Complements a prestacions de la Seguretat Social

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.