Conveni Col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona. Text

Vigor 2018-2022

Codi de Conv. Núm. 17000295011994

(BOPGI, 31-10-2019)

Article Preliminar Parts signatàries

Són parts signatàries del present Conveni, d’una part i com a representació dels treballadors: la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya i UGT-FICA Catalunya, i de l’altre part l’Agrupació Empresarial de Derivats del Ciment de Girona, com a representació empresarial.

Les parts signants es reconeixen mútuament legitimació per a negociar el present Conveni.

Article 1 Àmbit d’aplicació

Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni les empreses i els treballadors/ores que estiguin compresos en els articles 8 i 9 del Conveni general de derivats del ciment i que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la província de Girona.

Article 2 Vigència

Aquest Conveni té una durada de 5 anys, és a dir, des del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2022, i és prorrogable per anualitats, tret que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de venciment o de qualsevol de les prorrogues.

La part que formuli la denúncia ho comunicarà per escrit, i haurà d’acompanyar proposta concreta sobre els punts i contingut que comprengui la revisió sol licitada. D’aquesta comunicació i de la proposta s’enviarà copia, a l’efecte de registre, al Departament de Treball. Les parts signants del present Conveni assumeixen el compromís d’iniciar la negociació de la proposta i contingut de la revisió sol·licitada en el termini màxim d’un mes des que es formuli la denúncia.

Un cop denunciat, s’ha de continuar aplicant fins que se n’aprovi un altre o, si escau, fins que es dicti una norma de compliment obligatori.

Els efectes econòmics d’aquest Conveni són retroactius amb efecte d’1 de gener de 2018.

Article 3 Compensació i absorció

Les condicions pactades en aquest Conveni tenen en conjunt el caràcter de mínimes.

Les empreses afectades pel present Conveni podran compensar i absorbir els augments o millores que en matèria de percepcions econòmiques es fixen en aquest conveni, sempre que les percepcions econòmiques realment abonades als treballadors siguin superiors a les fixades en el seu conjunt i en còmput anual. A l’efecte de l’aplicació del que preveu el capítol V, Classificació professional, del Conveni General podran ser absorbides i compensades totes les remuneracions de caràcter salarial homogènies que el treballador percebi. No tindran aquesta consideració les primes de producció, preus fets i tasques, és a dir, complements de quantitat o qualitat, siguin aquestes fixes o variables. L’absorció i compensació només es podrà efectuar comparant globalment conceptes de naturalesa salarial o de naturalesa extrasalarial i en còmput anual.

Article 4 Festivitats

Quant a festivitats, és norma reguladora el calendari oficial vigent, aprovat per la Generalitat de Catalunya, amb la inclusió de les festes locals també aprovades per la Generalitat, així com el dia 13 de juny, Sant Antoni, festivitat gremial; 1 dia per Nadal, i un altre dia, preferentment també per Nadal.

Article 5 Roba de treball

Cal atenir-se a allò que disposa l’article 70.6 del Conveni general.

Article 6 Hores no treballades per impossibilitat del treball

En els supòsits d’inclemències del temps, força major o d’altres causes imprevisibles, cal atenir-se a allò que disposa l’article 39 del Conveni general.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.