Conveni col·lectiu del sector de pastisseria, confiteria, brioixeria de la província de Girona. Text

Vigor 2020-2023

Codi de Conv. Núm. 17000045011994

(BOPGI, 25-10-2023)

Article 1 Àmbit personal i funcional

Les estipulacions del present conveni col·lectiu obligaran la totalitat de les empreses i les persones treballadores que es dediquin a la fabricació i venda d’articles de pastisseria, confiteria i brioixeria, així com la dependència mercantil i el personal administratiu. El present conveni col·lectiu de treball afecta el personal obrer, els serveis auxiliars i complementaris, així com la dependènciamercantil, amb les particularitats que hi són detallades.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia i obligació d’aquest conveni col·lectiu de treball abasta totes les empreses i sucursals que estiguin establertes o domiciliades dins els límits territorials de la província de Girona.

Article 3 Vigència

L’aplicació del conveni col·lectiu serà efectiva a partir de la seva signatura, amb independència de llur publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 4 Durada

La durada del present conveni col·lectiu serà de quatre anys des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023. En qualsevol cas, el present conveni col·lectiu serà tingut per prorrogat implícitament un any i altre si no hi ha denúncia de qualsevol de les parts o si no es planteja la seva abolició o revisió, amb una antelació d’almenys d’un mes.

Article 5 Comissió Paritària

Segons allò que disposa l’article 85 del Text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, s’estableix per la vigència i compliment de les qüestions que derivin de l’aplicació del conveni col·lectiu de treball, una Comissió Paritària, que estarà formada per tres representants de les empreses i per tres de les persones treballadores:

Representació patronal:

Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província Àngel Garcia Pubill, Antoni Noguera Serra, i Joaquim Trias Tolosa.

Representació sindical:

Comissions Obreres (CCOO) : Carlos Chicano Sánchez

Unió General de Treballadors (UGT) : Alicia Buil Cuenca i Juan José Carmona Ortega

Funcions de la Comissió Paritària:

a) Les de mediació, arbitratge i conciliació en els conflictes individuals o col·lectius que li siguin sotmesos.

b) Les d’interpretació i aplicació d’allò pactat en el present conveni col·lectiu de treball.

c) Les de seguiment del conjunt dels acords. Reglament de funcionament de la Comissió Paritària

1) Reunions: La Comissió Paritària es reunirà per exercir les funcions senyalades en els apartats a) i b), sempre que sigui sol·licitada la seva intervenció. En el supòsit de l’apartat c), es reunirà prèvia petició raonada d’una de les parts integrants de la Comissió Paritària.

2) Convocatòries: La Comissió Paritària serà convocada a iniciativa de qualsevol de les organitzacions signants del present conveni col·lectiu de treball. A tal efecte, serà suficient una comunicació escrita en la que s’ expressaran els temes a tractar en l’ordre del dia.

La Comissió Paritària es reunirà dins del termini que les circumstàncies aconsellin, en funció de la importància de l’assumpte, però en cap cas el termini superarà els vint dies comptats des de la recepció de la sol·licitud de la convocatòria.

3) Quòrum: Estarà vàlidament constituïda la Comissió Paritària quan assisteixin la majoria simple dels membres de cada representació.

4) Validesa dels acords: Els acords de la Comissió Paritària requereixen el vot favorable del 60% de cada una de les representacions.

Les parts podran acudir a les reunions acompanyades pels seus respectius assessors que tindran veu però no tindran vot.

5) Domicili de la Comissió Paritària: S’estableixen com a domicilis per comunicacions i convocatòries a la Comissió Paritària:

– Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província: carrer de Sant Antoni Ma Claret, 28, A, 2n – 2à, 17001 Girona.

– Comissions Obreres (CCOO): carrer Miquel Blay, 1, 17001 Girona.

– Unió General de Treballadors (UGT): carrer Miquel Blay, 1, 17001 Girona.

Tot el que s’ha dit abans s’entén que no afectarà el dret que assisteix les parts d’emprendre accions davant la Jurisdicció Social competent.

Article 6 Treball en diumenges i dies festius

En el cas que alguna setmana no pogués ésser concedit al personal el corresponent descans reglamentari, el treball en dia festiu no recuperable, així com el dia de descans setmanal, li serà abonat com si es tractés d’hores extraordinàries festives. El dia substitutori del diumenge serà inamovible, amb l’excepció que el citat dia sigui festiu o vigília de dia festiu. La festa compensatòria haurà d’ésser feta en els set dies immediatament posteriors, i si no és possible fer- la serà abonada segons el que preveu aquest article.

Article 7 Increments salarials

Els increments salarials pactats durant la vigència del Conveni són els següents:

Per el conjunt dels 4 anys es pacta un increment únic que s’aplica a l’exercici 2023, del 11,87%. Aquest increment s’aplica sobre les taules salarials, a partir del 1 de gener del 2023, sense cap tipus d’efectes retroactius, ni meritacions d’endarreriments per els anys anteriors, la qual cosa donarà lloc a les taules per l’any 2023, segons consta en l’Annex II d’aquest Conveni col·lectiu de treball.

Article 8 Estructura salarial

Com a salari base s’estipula l’escala que recullen els annexes d’aquest conveni col·lectiu de treball.

Com a plus de conveni s’estipula l’escala que recullen els annexes d’aquest conveni col·lectiu de treball, i comprèn expressamentels conceptes de:

a) Puntualitat.

b) Assistència i permanència en el treball.

c) Estímul a la productivitat.

d) Plus de distància i plus de transport.

e) Qualsevol millora reglamentària o voluntària establerta anteriorment per l’empresa. Aquest plus de conveni serà abonat per dies naturals.

Quan una persona treballadora hagi de rellevar un torn i no es presenti al centre de treball a l’hora deguda, amb perjudici dels seus companys de treball, serà sancionada amb el corresponent descompte del plus de conveni, excepte si l’absència es troba degudament acreditada i justificada.

Plus de turnicitat (treball en cadena en règim de torns). Les empreses que a nivell d’organització del treball en cadena implantin un sistema de treball amb rotació de torns, abonaran a les persones treballadores afectats el plus de turnicitat, l’import del qual s’estableix en un 10% del salari base del conveni.

El plus de turnicitat es percebrà per dia de treball en regim de rotació de torns i, per tant, no s’inclourà en les pagues extraordinàries previstes en el present conveni col·lectiu de treball.

S’entendrà que hi ha règim de treball en cadena a torns, quan s’estableixi qualsevol forma d’organització del treball que impliqui que les persones treballadores ocupin els mateixos llocs de treball amb assignació d’horaris de treball diversos amb una periodicitat mínima d’una setmana.

Tindran prioritat davant l’assignació de torns les dones embarassades o en període de lactància, segons allò que es regula a l’article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Així mateix, tindran l’esmentada prioritat les persones que tinguin al seu càrrec menors de dotze anys o discapacitats i els estudiants, sempre que l’elecció de torn tingui caràcter permanent, hi hagi el lloc de treball i ho permetin les necessitats del servei.

Article 9 Organització del treball

L’organització del treball en totes les empreses regides pel present conveni col·lectiu de treball és facultat de la direcció de les mateixes, que la regularan d’acord amb les normes legalment establertes.

Les persones treballadores afectades, aquestes es comprometen a:

– Complir amb la productivitat requerida per al seu lloc de treball.

– Complir les seves taques amb disciplina, lleialtat i fidelitat cap a l’empresa.

– Complir amb els horaris establerts per l’empresa i la jornada de treball amb puntualitat, aplicació adequada i dedicació a l’empresa. En el cas d’incompliment d’aquests deures per part de la persona treballadora, l’empresa tindrà dret a aplicar les sancions pertinents previstes en aquest conveni col·lectiu.

– El personal s’ha d’abstenir de fumar en les zones de treball i/o d’atenció al públic.

– El personal mercantil té l’obligació de despatxar al públic tots els productes que disposa o tinguin a la venda les empreses. Així mateix, ha de vetllar escrupolosament per l’ordre, la neteja dels establiments.

– Les persones treballadores han de vetllar escrupolosament per l’ordre, la neteja i el manteniment de les màquines i els útils de treball.

Article 10 Absorció i compensació

Totes les millores econòmiques i de treball implantades en virtut del present conveni col·lectiu són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i les millores presents en cada empresa. El conjunt de pactes que conté el present conveni col·lectiu substitueixen íntegrament les condicions de treball existents en la seva entrada en vigor, per la qual cosa aquestes i qualsevol altre queden compreses i compensades amb la nova regulació convinguda i això independentment del seu origen, caràcter, naturalesa, denominació i quantia.

Article 11 Hores extraordinàries

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.