Conveni Col·lectiu del sector de pastisseria, confiteria, brioixeria de la província de Girona. Text

Vigor 2018-2019

Codi de Conv. Núm. 17000045011994

(BOPGI, 20-06-2019)

Article 1 Àmbit personal

Les estipulacions del present conveni col·lectiu obligaran la totalitat de les empreses i treballadors que es dediquin a la fabricació i venda d’articles de pastisseria, confiteria i brioxeria, així com la dependència mercantil i el personal administratiu. El present conveni col·lectiu de treball afecta al personal obrer, els serveis auxiliars i complementaris, així com la dependència mercantil, amb les particularitats que hi son detallades.

Són les parts signants del present conveni col·lectiu de treball, d’una part la Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província i les centrals sindicals Comissions Obreres de Girona i Unió General de Treballadors, ambdues representacions es reconeixen mútuament la legitimitat per negociar i signar el present conveni col·lectiu de treball.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia i obligació d’aquest conveni col·lectiu de treball abasta totes les empreses i sucursals que estiguin establertes o domiciliades dins els límits territorials de la província de Girona.

Article 3 Vigència

L’aplicació del conveni col·lectiu serà a partir de la seva signatura, amb independència de llur publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i els seus efectes es retrotrauran al dia 1 de gener de 2018.

Article 4 Durada

La durada del present conveni col·lectiu serà de dos anys des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. En qualsevol cas, el present conveni col·lectiu serà tingut per prorrogat implícitament un any i altre si no hi ha denúncia de qualsevol de les parts o si no es planteja la seva abolició o revisió, amb una antelació d’almenys d’un mes.

Article 5 Comissió Paritària

Segons allò que disposa l’article 85 del Text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors aprovat per el Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, s’estableix per la vigència i compliment de la qüestions que derivin de l’aplicació del conveni col·lectiu de treball, una Comissió Paritària, que estarà formada per tres representants dels empresaris i per tres dels treballadors: Representació patronal:

Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província Josep Costa i Giralt, Ma Angels Noguer, Albert Blanch, Narcís Masvidal Grau Representació sindical:

Comissions Obreres (CCOO) Maria Dolores Carreras Comas, Juana Suárez Alba, Esther Faixo Llado Assessors: Carmen Dominguez Viejo, Josep Serra Frigola

Unió General de Treballadors (UGT) Alicia Buil, Juan José Carmona Ortega Funcions de la Comissió Paritària:

A) Les de mediació, arbitratge i conciliació en els conflictes individuals o col·lectius que li siguin sotmesos.

B) Les d’interpretació i aplicació de lo pactat en el present conveni col·lectiu de treball.

C) Les de seguiment del conjunt dels acords. Reglament de funcionament de la Comissió Paritària:

1) Reunions: La Comissió Paritària es reunirà: per exercir les funcions senyalades en els apartats a) i b), sempre que sigui sol·licitada la seva intervenció. En el supòsit de l’apartat c) prèvia petició raonada d’una de les parts integrants de la Comissió Paritària.

2) Convocatòries: La Comissió Paritària serà convocada a iniciativa de qualsevol de les organitzacions signants del present conveni col·lectiu de treball, a tal efecte serà suficient una comunicació escrita en la que se expressarà el temes a tractar en l’ordre del dia.

La Comissió Paritària es reunirà dins del termini que les circumstàncies aconsellin, en funció de la importància de l’assumpte, però en cap cas el termini superarà els vint dies comptats des de la recepció de la sol·licitud de la convocatòria.

3) Quòrum: Estarà vàlidament constituïda la Comissió Paritària quan assisteixin la majoria simple dels membres de cada representació.

4) Validesa dels acords: Els acords de la Comissió Paritària requereixen el vot favorable del 60% de cada una de les representacions.

Les parts podran acudir a les reunions acompanyades pels seus respectius assessors que tindran veu però no tindran vot.

5) Domicili de la Comissió Paritària: S’estableixen como a domicilis per comunicacions i convocatòries a la Comissió Paritària:

– Associació de Pastissers Artesans de Girona i Província, carrer de Sant Antoni Ma Claret, 28, A, 2n, 2à, 17001 Girona.

– Comissions Obreres (CCOO), carrer Miquel Blay, 1, 17001 Girona.

– Unió General de Treballadors (UGT), carrer Miquel Blay, 1, 17001 Girona.

Tot el que s’ha dit abans s’entén que no afectarà el dret que assisteix les parts d’emprendre accions davant la Jurisdicció Laboral competent.

Article 6 Treball en diumenges i dies festius

En el cas que alguna setmana no pogués ésser concedit al personal el corresponent descans reglamentari, el treball en dia festiu no recuperable, així como el dia de descans setmanal, li serà abonat com si es tractés d’hores extraordinàries festives. El dia substitutori del diumenge serà inamovible, amb l’excepció que el citat dia sigui festiu o vigília de dia festiu. La festa compensadora haurà d’ésser feta en els set dies immediatament posteriors, i si no és possible fer-la serà abonada segons el que preveu aquest article.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.