Conveni col·lectiu de treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona. Text

Vigor 2021-2022

Codi Conveni Núm. 17000305011994

(BOPGI, 13-10-2021)

Capítol 1

Secció primera
Àmbit d’aplicació

Article 1 Àmbit funcional

El present Conveni Col·lectiu negociat per Metall Girona, Associació Professional de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions (CORVE) i el Gremi d’Instal·ladors i per la Federació de la Indústria, Construcció i Agro de UGT de les Comarques Gironines (FICA-UGT) i la Federació CCOO d’Indústria, obliga a totes les indústries dedicades a l’activitat siderometal·lúrgica, tant en el procés de producció com en el de transformació dels seus diversos aspectes, contenint així mateix aquelles Empreses centres o tallers en els que es facin treballs de caràcter auxiliar, directament relacionats amb la siderúrgia o tasques d’instal·lació, muntatge i preparació, inclosos en la esmenada branca. També inclou les Empreses de servei i manteniment relacionades amb automòbils, motos, vehicles industrials, maquinària agrícola, nàutica, fontaneria, electricitat, electrònica, noves tecnologies, telecomunicacions i similars.

També serà d’aplicació, sense perjudici de la seva regularització especial en determinats conceptes per raó de les seves peculiars característiques, a les següents activitats: Indústries metal·logràfiques i de fabricació d’envasos metàl·lics i pots. Serà d’aplicació exclusiva quan en la fabricació dels envasos s’utilitzi xapa d’espessor superior a 0,5 mil·límetres; A més a més, també serà d’aplicació a la construcció de xarxes transport d’energia elèctrica; mecànica d’òptica de precisió.

Queden excloses les Empreses a les que per raó de les seves característiques especials els sigui d’aplicació una norma o reglamentació específica distinta de la present, així com les dedicades a la venda d’articles en procés exclusiu de comercialització.

Les Empreses de nova creació que, per raó territorial o funcional, hagin d’estar compreses en aquest Conveni, es regiran en les seves activitats pel mateix, a partir de la data de la seva creació.

Article 2 Àmbit territorial

El Conveni afectarà tots els centres de treball que, dintre del seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Girona, encara que el domicili social de l’Empresa a la qual pertanyen radiqui fora de la província.

Article 3 Àmbit personal

Resten compresos dintre de l’àmbit del Conveni totes les persones treballadores que prestin els seus serveis per compte d’alguna de les Empreses incloses en els àmbits anteriors, sigui quina sigui la categoria professional que exerceixin. Tanmateix restaran inclosos aquells que, sense pertànyer a la plantilla de les Empreses en qüestió en el moment d’aprovar-se el Conveni, comencin a prestar els seus serveis durant la vigència d’aquest Conveni.

Només queden exclosos de l’àmbit de aplicació d’aquest Conveni el supòsits contemplats en l’article 1.3 del Estatut dels Treballadors.

Secció segona
Clàusules de garantia

Article 4 Vigència

La durada d’aquest Conveni serà de dos anys a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitzarà, per tant, el 31 de desembre de 2022. Es podrà prorrogar any rere any, per tàcita reconducció, si no es produís una denúncia d’aquest Conveni. Produirà efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2021.

L’entrada en vigor serà el dia de la seva publicació en el BOPG, un cop registrat.

Article 5 Denúncia i revisió

La denúncia on es proposi la iniciació, revisió o pròrroga haurà de fer-se amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data del seu venciment davant l’autoritat laboral competent.

En un termini màxim de dos mesos, des de la presentació de la denúncia, es lliurarà un projecte raonat sobre els motius d’aquesta i els punts a deliberar. Les deliberacions s’iniciaran als tretze dies hàbils de la presentació de l’esmentat projecte raonat.

Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi la vigència del Conveni, s’entendrà que aquest queda prorrogat fins finalitzar les negociacions.

Secció tercera
Compensació, Absorció i Garantia Personal

Article 6 Compensacions i Absorció

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.