Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de la fusta, de la província de Girona. Text

Vigor 2021-2022

Codi conveni núm. 17000255011994

(BOPGI, 11-10-2021)

Article preliminar Parts signatàries

Són parts signatàries del present conveni, d’una part i com a representació dels treballadors: UGT-FICA i la Federació de Construcció i Serveis de CCOO, i de l’altre part l’Associació d’Empresaris de la Fusta de les Comarques Gironines, com a representació empresarial.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legitimació i capacitat suficient per negociar aquest conveni.

Capítol I

Article 1 Àmbit funcional

Les estipulacions contingudes en el present conveni regulen les relacions de treball de tota mena d’Indústries de la Fusta i, expressament, les regulades en l’annex 1.

Article 2 Àmbit territorial

El Conveni afecta a tots els centres de treball compresos en l’àmbit funcional descrit a l’article anterior i situats a la província de Girona, tot i que el domicili social de l’empresa radiqui fora d’aquest àmbit.

Article 3 Àmbit personal

Es regeixen per les disposicions d’aquest conveni totes les persones treballadores que, actualment o en endavant, prestin servei a les Indústries de la Fusta compreses en els àmbits descrits en els dos articles precedents, qualsevol que en sigui la categoria professional o el caràcter de les relacions de treball.

Article 4 Àmbit temporal

La durada del present conveni és de 2 anys, a partir del primer de gener de 2021 i, per tant, acaba el 31 de desembre del 2022. El conveni es pot prorrogar d’any en any, sempre que no s’hi interposi cap denuncia. L’entrada en vigor és la de la data en que es publiqui en el BOP. Un cop finalitzada la vigència del conveni o qualsevol de les seves pròrrogues, i a l’objecte d’evitar el buit normatiu durant el procés de negociació, el conveni continuarà vigent fins que sigui substitueixi per un nou conveni.

Article 5 Denúncia

El present conveni es pot denunciar per qualsevol de les parts amb una antelació de tres mesos a la finalització de la seva vigència. La mesa negociadora podrà iniciar les deliberacions amb tres mesos d’antelació al venciment del termini de vigència abans assenyalat.

Capítol II

Article 6 Compensació i absorbibilitat

Les millores econòmiques del present conveni, són compensables i absorbibles per les que voluntàriament hagin concedit o pactat les empreses amb les respectives persones treballadores, sempre que aquestes millores superin el contingut econòmic del Conveni. Les millores obtingudes del present conveni poden ser absorbides per les que voluntàriament hagin concedit les empreses i per aquelles que en endavant es puguin establir per disposicions legals.

Article 7 Garantia «ad personam»

Les condicions de treball adquirides i que siguin més beneficioses no poden ser disminuïdes per una tal absorció i així doncs, s’han de mantenir inalterables.

Capítol III

Article 8 Grups professionals

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.