Conveni Col·lectiu de treball per a les indústries de la fusta de la provincia de Girona. Resum

Vigor 2021-2022

Codi de Conveni núm. 17000255011994

(BOPGI, 11-10-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les estipulacions contingudes en el present conveni regulen les relacions de treball de tota mena d’Indústries de la Fusta i, expressament, les regulades en l’annex 1.

1.2. Àmbit temporal

La durada del present conveni és de 2 anys, a partir del primer de gener de 2021 i, per tant, acaba el 31 de desembre del 2022. El conveni es pot prorrogar d’any en any, sempre que no s’hi interposi cap denuncia. L’entrada en vigor és la de la data en que es publiqui en el BOP. Un cop finalitzada la vigència del conveni o qualsevol de les seves pròrrogues, i a l’objecte d’evitar el buit normatiu durant el procés de negociació, el conveni continuarà vigent fins que sigui substitueixi per un nou conveni.

1.3. Dret complementari

En tot allò que no estigui previst en aquest conveni s’aplicarà el que disposa el conveni d’àmbit superior i les normes o disposicions legals de caràcter general.

2. Condicions econòmiques

2.1. Remuneracions

Les retribucions mínimes del personal afectat pel present conveni consisteixen en el sou o salari base que consta a les taules salarials que s’uneixen en annex 3 al present text i que en formen part integrant. Els sous i salaris es perceben per dia natural.

2.2. Taules salarials 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.