Conveni col·lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona. Text

Vigor 2020-2022

Codi de Conv. Núm. 17002095012005

(BOPGI, 11-10-2021)

Preàmbul

La negociació col·lectiva té com a finalitat fonamental la millora de las condicions de treball del grup de persones que estan en l’àmbit funcional del Conveni. El que s’acaba de signar avui aquí, es voluntat de les parts que tingui una major transcendència, i volen que quedi constància del seu clam en favor del sector del que viuen. En definitiva encara que el títol del Conveni es el de: Sector d’Emmagatzematge, Conservació, Manipulació i Venda de Fruites i Verdures; tots sabem que a Girona vol dir Sector de la Poma.

Aquest Conveni és doncs el de la denominació Poma de Girona. Treballar en un sector «denominació d’origen» ens omple d’orgull perquè som el pont que posa en contacte la natura i les urbs amb la garantia que suposa el reconeixement d’una declaració d’origen.

La negociació del Conveni ha esdevingut llarga i feixuga però tothom ha cedit en alguna de les seves legítimes aspiracions, tant els productors com els treballadors igualment. Som conscients uns i altres que tenim a les nostres mans una petita joia de la que, els gironins, poden sentir-nos orgullosos.

Cal explicar bé que la poma de Girona amb les seves varietats: Gala, Golden, Vermella i Granny Smiht, no té res a envejar de les pomes Marlene, Italiana i Francesa. Els firmants del Conveni, productors de la Poma i treballadors, garanteixen la seva qualitat i fan una crida a la societat per que ajudi al sector: com, comprant «pomes de Girona denominació d’origen». Podem assegurar-los que gaudiran d’una fruita sensacional i entendran perquè la «serp» va aconseguir fàcilment que l’Eva mengés aquesta fruita prohibida, reservada per els paladars mes refinats.

La firma del Conveni assegura la continuïtat del cultiu i comercialització de la poma de Girona, i per tant del gaudir d’aquesta fruita paradisíaca que amb el nostre treball, productors i treballadors, posem a disposició de la societat en general perquè puguin acreditar la seva excel·lència i atendre les seves qualitats a tot arreu.

Article Preliminar Parts signatàries

Són parts signatàries del present Conveni, d’una part i com a representació dels treballadors: Federació de Indústries i Treballadors Agroalimentaris de UGT i CCOO d’indústria de Catalunya, i d’altra part l’Associació de Centrals Hortofructícoles de la Província de Girona, com a representació empresarial.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legitimació i capacitat suficient per negociar aquest Conveni.

Article 1 Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu obligarà totes les empreses, d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures, i afectarà la totalitat dels treballadors de les esmentades empreses.

Les empreses de nova creació que, per raó territorial o funcional, hagin d’estar compreses en aquest conveni, es regiran en les seves activitats pel mateix, a partir de la data de la seva creació.

Article 2 Àmbit territorial

El Conveni afectarà tots els centres de treball que, dins del seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Girona, encara que el domicili social de l’empresa a la qual pertanyen radiqui fora de la província.

Article 3 Vigència

La durada d’aquest Conveni serà de tres anys a partir de l’1 de gener del 2020 i finalitzarà, per tant, el 31 de desembre del 2022. Es podrà prorrogar any rere any, per tàcita reconducció, si no es produís una denúncia d’aquest conveni. Produirà efectes econòmics a partir de l’1 de gener del 2020.

Article 4 Denúncia i revisió

Qualsevol de les parts firmants del present conveni podran sol·licitar per escrit a l’altra la revisió del mateix, amb un mínim de tres mesos d’antelació al venciment del termini inicial de la vigència senyada en l’article. anterior, o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 5 Jornada

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.