Conveni Col·lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona. Resum

Vigor 2020-2022

Código de Conv. Núm. 17002095012005

(BOPGI, 11-10-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu obligarà totes les empreses, d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures, i afectarà la totalitat dels treballadors de les esmentades empreses.

es empreses de nova creació que, per raó territorial o funcional, hagin d’estar compreses en aquest conveni, es regiran en les seves activitats pel mateix, a partir de la data de la seva creació.

1.2. Àmbit temporal

La durada d’aquest Conveni serà de tres anys a partir de l’1 de gener del 2020 i finalitzarà, per tant, el 31 de desembre del 2022. Es podrà prorrogar any rere any, per tàcita reconducció, si no es produís una denúncia d’aquest conveni. Produirà efectes econòmics a partir de l’1 de gener del 2020.

Qualsevol de les parts firmants del present conveni podran sol·licitar per escrit a l’altra la revisió del mateix, amb un mínim de tres mesos d’antelació al venciment del termini inicial de la vigència senyada en l’article. anterior, o de qualsevol de les seves pròrrogues.

1.3. Dret supletori

En allò no previst en aquest Conveni, regirà el que disposa l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals i reglamentàries vigents d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribució salarial

El salari que percebran els treballadors acollits a aquest Conveni serà el que figura en les taules salarials annexes. Els salaris es pagaran del dia 1 al 5 de cada mes.

Els treballadors eventuals, percebran el salari hora que s’especifica, també, en les taules salarials i que inclou la part proporcional de vacances, gratificacions extraordinàries, diumenges i festius.

2.2. Taula salarial 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.