Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona. Text

Vigor 2023-2025

Código de Conv. Núm. 17000035011994

(BOPGI, 26-10-2023)

Article 1 Determinació de les Parts

Aquest conveni col·lectiu de Treball del sector del comerç en general de la província de Girona es pacta entre la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), sectorial de Comerç de les Comarques Gironines d’una part, i d’una altra la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Article 2 Àmbit funcional

És aplicable a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta ordenança laboral de comerç. Així com la distribució majorista i minorista de begudes i productes d’alimentació, no incloses en l’àmbit funcional del conveni col·lectiu de majoristes d’alimentació de Catalunya.

Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial i disposin de més centres de treball en tres o més províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3 Àmbit personal

Queden adscrits a aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses compreses en l’àmbit funcional en l’article anterior.

Article 4 Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni regeixen en l’àmbit de la província de Girona.

Article 5 Àmbit temporal

Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2025.

Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2023.

Article 6 Denúncia i Pròrrogues

Aquest Conveni regirà fins al 31 de desembre del 2025. Des de l’1 de gener del 2026 es considerarà prorrogat tàcita i automàticament d’un any a l’altre fins que no en sigui signat un nou, amb independència que qualsevol de les parts legitimades segons article 87.2 de l’ Estatut dels Treballadors el pugui denunciar formalment o no. De fer-se la denúncia, caldrà fer-la dintre dels tres mesos abans a la data de venciment. La denúncia s’efectuarà per escrit i es comunicarà a l’altra part mitjançant carta certificada o burofax.

Article 7 Garantia personal

Les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideració de mínimes. S’estableix, com a clàusula de garantia personal, que s’han de respectar les condicions més beneficioses de que individualment pugin gaudir algunes persones treballadores en el moment de ser aprovat el present Conveni.

Article 8

Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni formen un tot indivisible, i en la seva aplicació pràctica seran considerades globalment i conjuntament.

Article 9

Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni són compensables i absorbibles en còmput anual, i es respectaran de la mateixa manera les situacions personals.

Article 10 Publicitat

Les empreses afectades pel present Conveni procuraran que el coneguin les persones treballadores que estan adscrites, tot disposant taulons d’anunci en cada centre de treball, perquè els representants dels treballadors/es puguin posar-hi el conveni.

Article 11 Comissió Paritària

Per tal d’interpretar el present Conveni i vigilar-ne el compliment, es crea la Comissió Paritària, que estarà integrada per 8 vocals, 4 en representació social i 4 més en representació de les empreses. Aquesta Comissió té, entre d’altres funcions, les següents:

– Emissió de dictàmens, quan li siguin requerits, sobre la interpretació del present Conveni.

– Intervenció davant l’administració pública i les institucions privades per exigir el compliment del present Conveni.

– Elaboració d’informes en les modificacions de les condicions de treball, especialment en l’àmbit de vacances, jornada i hores extraordinàries, quan afectin a una empresa de cinc o més persones.

– Assessorament i, si escau, elaboració d’informe, en les qüestions relatives a la classificació professional.

– Intervenció mediadora en les reclamacions salarials, sancions i acomiadaments quan afectin cinc o més persones en una mateixa empresa.

– Determinar les taules salarials, paga de fidelitat, plus vinculació i plus de màquines per als anys 2024 i 2025, de conformitat amb el que es disposa en l’article 19 del present conveni.

En general, aquesta Comissió haurà de ser informada i escoltada en qualsevol conflicte col·lectiu, i especialment abans de la presentació d’expedients administratius socials per part de les empreses.

Funcions de la Comissió Paritària en la prevenció de riscos laborals: Pel període de vigencia d’aquest Conveni, la Comissió Paritària controlarà que les empreses desenvolupin el Pla de prevenció de riscos laborals. En compliment d’aquest objectiu, la Comissió Paritària podrà controlar les revisions mèdiques que es fan a les persones treballadores, tant les de la seva incorporació com les anuals de seguiment, podent sol·licitar les certificacions pertinents. També serà coneixedora de la feina dels Delegats de Prevenció i les hores dedicades a prevenció, i així mateix podrà exigir-ne la pertinent informació.

La Comissió Paritària s’ocuparà també d’estudiar i elaborar una proposta que reculli en quina situació i en quines circumstàncies, determinades empreses podran, per raons econòmiques, desvincular-se de l’aplicació dels efectes salarials del Conveni si reuneixen els requisits que acordi aquesta Comissió.

Altres supòsits en els que es reunirà la Comissió Paritària: La Comissió Paritària es reunirà sempre que ho cregui convenient, especialment quan hi hagi qualsevol modificació normativa que afecti a les condicions regulades en el present conveni. També s’organitzaran sessions -trobades de la Comissió Paritària per tal d’encaminar la negociació d’una nova proposta de classificació de les categories professionals d’aquest conveni i, així mateix, es concertaran reunions amb l’ànim d’adaptar el conveni a l’objecte d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores; expressament s’analitzarà com fer compatible que les persones treballadores que tinguin al seu càrrec fills menors, puguin fer compatible el descans setmanal en diumenge, especialment els que treballen en zones turístiques, sense que això alteri el normal funcionament i organització de la feina.

Els acords de la Comissió Paritària es prendran en el termini d’un mes des de la recepció del requeriment d’intervenció, i per ser vàlids necessitaran el vot favorable de la meitat més un dels vocals que la componen. Si no s’arriba a un acord amb la Comissió Paritària en qualsevol qüestió que sigui plantejada, les parts quedaran lliures per exercir totes les accions que considerin pertinents davant els òrgans jurisdiccionals que calgui, si bé la Comissió Paritària, d’una manera genèrica, recomana en aquests casos que les parts recorrin al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

Es fixen com adreces de la Comissió Paritària els següents domicilis: Seu Federació Serveis CCOO: c. Miquel Blay, 1, 5a planta (Girona) Seu FeSMC-UGT: c. Miquel Blay,1, 4a planta (Girona) Seu Patronal: Despatx de Susanna Massana Crous, c. Nord, 17, baixos, dreta (Girona)

Organització del Treball

Article 12 Jornada de Treball

S’estableix un còmput anual de 1.794 hores de treball pels anys 2023 a 2025 distribuïdes en 40 hores setmanals, amb un descans d’un dia i mig que, en cas de necessitat, en zones turístiques de la província, durant el període comprès entre el Diumenge de rams i el 31 d’octubre, podrà fraccionar-se de manera que, amb independència del dia corresponent al diumenge, cada persona treballadora descansi durant mitja jornada un altre dia laborable de la setmana. El comerç a l’engròs de la província de Girona, apart del tancament preceptiu del diumenge, també ha de tancar el dissabte a la tarda.

En les localitats que tradicionalment fan mercat en diumenge, les hores treballades tenen la consideració de jornada normal, i s’haurà de compensar a les persones treballadores que no descansin el dissabte anterior amb un descans, incrementat en una hora, un altre dia feiner de la setmana.

En la jornada continuada s’estableix un descans de 25 minuts per prendre un refrigeri, que s’ha de computar com a treball efectiu. Es considerarà jornada contínua a partir de cinc hores i mitja seguides de treball, en relació al previst en l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

El temps mínim de repòs en la jornada partida serà, com a mínim, d’una hora i trenta minuts (1’30 hores).

En l’aplicació de l’article 34.2 de l’Estatut dels treballadors, les empreses poden disposar de la distribució irregular de la jornada al llarg de 90 hores anuals, de les quals 45 les ha de distribuir directament la direcció empresarial; la distribució de les restants s’han de pactar amb la representació social o bé amb les persones treballadores afectades, en el supòsit que la representació social estigui absent.

La distribució de jornada, que en cap cas comportarà una jornada superior a 9 hores, haurà de ser comunicada als afectats amb una antelació mínima de 10 dies naturals.

Tot això sense perjudici que, per acord de l’empresa i els representants dels treballadors/es, pugui modificar-se el nombre d’hores en còmput anual en distribució irregular de la jornada.

S’entén com a treball nocturn el que es realitzi entre les 22h. i les 6h. del matí. La seva retribució serà la del Conveni, incrementada en un 25%.

Els contractes a temps parcial de jornada igual o inferior a 20 hores setmanals, de dilluns a dijous, la jornada de treball es realitzarà de forma continuada, sense perjudici de pacte individual.

En el contracte fix discontinu a temps parcial la jornada mínima setmanal es realitzarà de forma continuada.

Les empreses, juntament amb la representació legal dels treballadors/ores, es comprometen a negociar una proposta de calendari laboral abans del dia 28 de febrer. En el supòsit de no arribar a un acord a la data prevista, l’empresa, complint amb la seva obligació, actuarà conforme llei.

Registre de jornada

Les empreses queden obligades a tenir un sistema de registre del personal en els centres de treball a la fide poder quantificar la durada de la prestació dels serveis. El personal queda obligat a fer un ús adequat d’aquests sistemes de control de presència.

Descans de qualitat

Respecte d’aquells treballadors que tinguin com a mínim sis mesos d’antiguitat, les empreses concediran un cap de setmana de descans durant l’any natural, en el qual es comprengui el dissabte i diumenge, sense que pugui coincidir en període de vacances. S’exclouen les empreses i/o treballadors que tinguin tota la jornada del diumenge i del dilluns com a dies fixos de descans. Tampoc tindran dret els treballadors que hagin estat contractats per a treballar específicament els dissabtes i/o diumenges.

El cap de setmana de qualitat començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2024.

Article 13 Festivitats

Pel que fa a les festivitats, ha de ser norma reguladora el calendari oficial vigent aprovat per la Generalitat de Catalunya per a cada any, amb la inclusió de les festes locals també aprovades per la Generalitat.

Si aquestes festes s’escauen en dia de mercat setmanal i es treballa, les hores que s’ha treballat s’han d’abonar afegint-t’hi un 35% del preu de l’hora convencional.

Els centres de treball que habitualment no treballen els diumenges i ho facin puntualment, les hores que s’han treballat (si es fan fora de jornada laboral setmanal) s’han d’abonar afegint-hi un 30% del preu de l’hora convencional.

Les empreses poden pactar amb el seu personal qualsevol fórmula que signifiqui una millora en el preu d’aquestes hores, o bé, poden compensar-les amb temps de descans.

Article 14 Vacances

El personal adscrit al present Conveni ha de gaudir cada any de 31 dies naturals de vacances. Les vacances les ha de fixar la direcció de l’empresa, com a resultat de la negociació que ha de mantenir amb els representants dels treballadors/es, o amb les mateixes persones treballadores en cas d’absència dels seus representants. Si no gaudeixen de 21 dies naturals ininterromputs de vacances en el període comprès entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, ambdós inclusivament, les persones treballadores tenen dret a una compensació de cinc dies més de vacances, a elecció de l’empresa que seran substituïts pel seu equivalent en salari. No obstant, empresa i el seu personal podran pactar gaudir les vacances en períodes diferents al comprés entre l’1 de maig i el 10 d’octubre, així mateix, les persones treballadores que ho demanin per escrit podran pactar amb l’empresa la realització de les vacances en un període/s diferent/s; en aquests ambdós supòsits no existirà obligació de compensació de cinc dies més de vacances.

Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, part o lactància natural o amb un període de suspensió del contracte de treball previst als apartats 4, 5 i 7 de l’article 48 de l´Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que, per aplicació del citat article li pogués correspondre, al finalitzar el període de suspensió, encara que hagi finalitzat l’any natural a que corresponguin. En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les total o parcialment, durant l’any natural al que corresponguin, el treballador podrà fer- ho un cop finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en que s’hagin originat.

Els treballadors/es podran, si així ho sol·liciten, gaudir dels 31 dies naturals de vacances d’una sola vegada, en els casos que existeixi arrelament familiar fora de l’àmbit territorial espanyol, i realitzin un desplaçament fora del país durant aquest període de vacances. Aquest dret només es podrà gaudir una sola vegada durant la vigència del conveni.

Durant el període de vacances les persones treballadores tindran dret a percebre la retribució de comissions i/o Incentius. Per a això s’abonarà la mitjana d’incentiu i/o comissions percebuda en els últims 360 dies (12 mesos de 30 dies cada mes entès com a mes tipus) anteriors al període de gaudi de les vacances o part proporcional corresponent en cas de prestació de serveis inferior a l’any. També tindrà idèntic tractament per a aquells conceptes salarials ordinaris que de manera habitual ve percebent la persona treballadora.

El període de vacances no podrà iniciar-se en descans setmanal del treballador, diumenge i/o festiu, tret que el festiu es tracti d’un dia laborable per al treballador.

Article 15 Ascensos

Les vacants que es produeixin a l’empresa han de ser cobertes preferentment per les persones treballadores de la categoria inferior immediata, per ordre d’antiguitat a l’empresa, si les persones treballadores demostren la seva capacitat, que en tot cas serà valorada per la direcció empresarial.

Les proves de capacitat les ha d’organitzar l’empresa, i han d’informar de l’execució i dels resultats als representants dels treballadors/ores.

Transcorreguts 12 mesos, a les persones treballadores classificades al Grup 5 (Nivell VIII: Aprenent/a) se’ls reconeixerà un lloc de treball superior (Grup 4).

Article 16 Llicències

Sense perjudici de les llicències que es garantitzen a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors s’estableixen les següents:

a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni o registre de parella de fet.

b) Cinc dies en els casos d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, incloent el familiar consanguini de la parella de fet, així com qualsevol altra persona diferent dels anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.

En els casos d’hospitalització d’un familiar de primer grau, la llicència esmentada podrà ser gaudida en forma diferida dins dels deu dies naturals següents a l’inici del fet causant.

c) Dos dies per defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a l’efecte, el termini s’ampliarà en dos dies. En cas de defunció d’ascendents o ascendents de primer grau, cònjuge o persones vinculades per una relació de parella de fet, les persones treballadores han de disposar d’un màxim de cinc dies de llicència, si bé han d’acreditar la gravetat i la necessitat del seu cas per a que els siguin remunerats els dies que excedeixin del previst a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.

d) La persona treballadora tindrà dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Les persones treballadores tindran dret al fet que siguin retribuïdes les hores d’absència per les causes previstes en el present apartat equivalents a quatre dies a l’any, conforme al que s’estableix en acord entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, aportant les persones treballadores, si s’escau, acreditació del motiu d’absència.

e) Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, el qual només fa referència a persones convivents, totes les persones treballadores podran anar al metge o acompanyar a un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat quan sigui necessari, sempre i quan després es recuperi el temps invertit en aquests afers; amb l’excepció de la realització de visites concertades a metges especialistes per part dels propis treballadors, supòsit en el qual no serà necessari recuperar les hores invertides. Per altra banda, els treballadors/es disposaran de 20 hores anuals per acompanyar els fills de fins a 12 anys d’edat a visites de metges especialistes del servei sanitari públic o privat.

f) Un dia de permís retribuït a l’objecte de participar i assistir a la celebració de matrimoni de familiars de primer i segon grau per la via de consanguinitat i de primer grau per la via d’afinitat. En els casos d’enllaç esmentats, el/la treballador/a podrà gaudir, havent-t’ho sol·licitat, d’un màxim de tres dies de permís no retribuït.

Els dies que corresponguin de llicència retribuïda s’iniciaran en dia laborable per a la pròpia persona treballadora, sempre que persisteixi el fet causant o, en el seu cas, circumstància derivada de tal fet, la qual cosa s’haurà d’acreditar.

Article 17 Personal que es dedica a l’auto venda

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.