Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona. Text

Vigor 2021-2022

Código de Conv. Núm. 17000035011994

(BOPGI, 27-01-2022)

Article 1 Determinació de les Parts

Aquest conveni col·lectiu de Treball del sector del comerç en general de la província de Girona es pacta entre la Federació de Comerç de les Comarques Gironines d’una part i d’una altra la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Article 2 Àmbit funcional

És aplicable a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta ordenança laboral de comerç. Així com la distribució majorista i minorista de begudes i productes d’alimentació, no incloses en l’àmbit funcional del conveni col·lectiu de majoristes d’alimentació de Catalunya. Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en tres o més províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3 Àmbit personal

Queden adscrits a aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses compreses en l’àmbit funcional en l’article anterior.

Article 4 Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni regeixen en l’àmbit de la província de Girona.

Article 5 Àmbit temporal

Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2021.

Article 6 Denúncia i Pròrrogues

Aquest Conveni regirà fins al 31 de desembre del 2022. Des de l’1 de gener del 2023 es considerarà prorrogat tàcita i automàticament d’un any a l’altre fins que no en sigui signat un nou, amb independència que qualsevol de les parts el pugui denunciar formalment o no. De fer-se la denúncia, caldrà fer-la dintre dels tres mesos abans a la data de venciment. La denúncia s’efectuarà per escrit i es comunicarà a l’altra part mitjançant carta certificada o burofax.

Article 7 Garantia personal

Les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideració de mínimes. S’estableix, com a clàusula de garantia personal, que s’han de respectar les condicions més beneficioses de que individualment pugin gaudir algunes persones treballadores en el moment de ser aprovat el present Conveni.

Article 8

Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni formen un tot indivisible, i en la seva aplicació pràctica seran considerades globalment i conjuntament.

Article 9

Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni són compensables i absorbibles en còmput anual, i es respectaran de la mateixa manera les situacions personals.

Article 10 Publicitat

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.