Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona. Resum

Vigor 2021-2022

Codi de Conv. Núm. 17000035011994

(BOPGI, 27-01-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

És aplicable a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta ordenança laboral de comerç. Així com la distribució majorista i minorista de begudes i productes d’alimentació, no incloses en l’àmbit funcional del conveni col·lectiu de majoristes d’alimentació de Catalunya. Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en tres o més províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

1.2. Àmbit temporal

Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2021.

1.3. Dret supletori

Per tot allò que no preveu aquest conveni col·lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2022

Conceptes salarials: SBC: Salari base conveni; PP1: Plus Presència i Imatge; PDD: Plus distància i desplaçament; TSBM: Total sou brut mes; TR: Total retribució.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.