Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona. Text

Vigor 2020-2025

Código de Conv. Núm. 17000465011994

(BOPGI, 25-10-2023)

Capítol 1
Disposicions generals

Preàmbul:

El present Conveni està signat pels sindicats CCOO i UGT i per ASETRANS, patronal gironina del transport.

Apartat 1
Àmbit personal, funcional i territorial

Article 1 Àmbit funcional

Aquest Conveni s’aplicarà a totes les empreses de transport de viatgers per carretera prestadores de serveis de transport regular permanent d´ús general (també anomenats serveis regulars), ja sigui urbà o interurbà, regulars temporals, regulars d´ús especial (també anomenats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals no consolidats i consolidats de cobrament individual) i turístics.

Article 2 Àmbit territorial

Les disposicions d’aquest conveni obliguen totes les empreses amb seu a la província de Girona i les que, malgrat tinguin la seu en algun altre lloc, tinguin establiments dins de la província de Girona, pel que fa referència al personal assignat a elles.

Article 3 Àmbit personal

Queden afectats per aquest conveni totes les persones treballadores que presten serveis a les empreses esmentades, sigui quina sigui la seva categoria professional, amb l’única excepció del personal d´alta direcció, regulat a l’article 2 de l´Estatut dels Treballadors.

Capítol 2
Entrada en vigor, durada, denúncia i pròrroga

Article 4 Entrada en vigor

El conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener del 2020.

Article 5 Durada

El conveni té una durada de 6 anys, finalitzant el mateix el dia 31 de desembre de 2025.

Article 6 Denúncia i pròrroga

El Conveni es prorrogarà de forma tàcita, excepte que es denunciï amb una antelació de tres mesos abans de la data de finalització.

Una vegada denunciat el Conveni, i en absència de pacte, es mantindrà en vigor el seu contingut normatiu i retributiu fins a la signatura d’un nou Conveni.

Capítol 3
Prelació de normes, compensació, absorció, condicions més beneficioses, vinculació a la totalitat, clàusula d´inaplicació del Conveni i subrogació

Article 7 Prelació de normes

El què ha estat acordat per les parts en aquest Conveni regula, amb caràcter preferent i prioritari, les relacions entre les empreses i les persones treballadores.

Respecte al que no s´hagi pactat expressament, s´aplicaran les disposicions legals vigents, i els Acords i Laudes que corresponguin i que siguin d´aplicació.

Article 8 Compensació

Les condicions pactades són compensables en la seva totalitat amb les que estiguessin en vigor, independentment de la seva naturalesa, de l´origen de la seva existència o del nom amb que se les designi.

Article 9 Absorció

Tenint en compte la naturalesa del Conveni, les disposicions legals que es dictin en el futur que impliquin variacions econòmiques en tots o en algun dels conceptes retributius, seran absorbibles pels augments acordats en aquell, i per tant, tindran únicament eficàcia pràctica si, globalment considerats i sumades a les vigents anteriorment en el Conveni, superen el nivell d´aquest. En cas contrari, es consideraran absorbibles per les millores pactades en aquest Conveni.

Article 10 Garantia personal

Es respectaran aquelles situacions personals que, amb caràcter global, excedeixin del pactat en aquest Conveni, mantenint-se estrictament «ad personam».

Article 11 Vinculació a la Totalitat

En el suposat cas que l’autoritat laboral competent, en l’exercici de les competències que li són pròpies, no aprovés alguns dels pactes continguts en el present conveni, obligarà a la Comissió Negociadora a reunir-se de forma urgent per tal d´adaptar els pactes o articles no admesos a fii efecte de consensuar la seva adaptació als canvis pretesos per l´esmentada autoritat laboral.

Igualment, en el supòsit d´impugnació del contingut del Conveni, es pacta expressament que no pot suposar una variació global sobre el què s´ha pactat valorat en el seu conjunt i còmput anual, sent la Comissió Paritària l´encarregada de trobar el nou equilibri del Conveni, quedant sense aplicació els següents venciments econòmics del mateix fins que no s´arribi a un acord.

Article 12 Clàusula d´inaplicació salarial

Per a aquelles empreses que es trobin en situació de pèrdues o en altres causes, reconegudes i constatades per les persones treballadores i empreses mitjançant l´aportació de la documentació presentada davant dels Organismes oficials (Balanços, Impostos de Societats, etc.), podran desvincular-se dels compromisos en matèria salarial i règim econòmic continguts en aquest Conveni.

Amb aquesta finalitat, l’empresa lliurarà als representants legals de les persones treballadores o en el seu defecte, a aquests, la documentació a que es fa referència en el paràgraf anterior, comprometent-se aquests a mantenir el secret necessari.

En el moment que l’empresa comuniqui la seva intenció d’iniciar el procés de negociació, es comunicarà també necessàriament, a efectes informatius, a la Comissió Paritària del Conveni.

Una vegada constatada la situació de l’empresa, ambdues parts acordaran l’aplicació de la present clàusula d´inaplicació salarial. Aquest procés no podrà superar els trenta dies.

En cas de desacord entre les parts, ambdues parts ho plantejaran a la Comissió Paritària, que resoldrà en el termini màxim de quinze dies, i de continuar el desacord, empresa i persones treballadores, es sotmetran a la mediació, obligatòria i vinculant, del Tribunal Laboral de Catalunya.

A les empreses on s´acordi l´aplicació de la clàusula de no aplicació salarial, es crearà una comissió de seguiment integrada pels representants de les parts per a vigilar pel compliment de l´acord.

Respecte al què estableix l´article 82.3 de l´Estatut dels Treballadors, i en referència a les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació e les altres condicions de treball a què es refereix l´esmentat article, s´aplicarà íntegrament el sistema regulat anteriorment. Pel que no estigui regulat expressament, s´aplicarà el que regula el repetit article 82.3 de l´Estatut dels Treballadors.

Article 13 Subrogació

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.