Conveni Col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona. Text

Vigor 2020-2023

Código de Conv. Núm. 17000465011994

(BOPGI, 09-12-2021)

Capítol 1
Disposicions generals

Preàmbul: El present Conveni està signat pel sindicat CCOO i per ASETRANS, patronal gironina del transport.

Apartat 1
Àmbit personal, funcional i territorial

Article 1 Àmbit funcional

Aquest Conveni s’aplicarà a totes les empreses de transport de viatgers per carretera prestadores de serveis de transport regular permanent d´ús general (també anomenats serveis regulars), ja sigui urbà o interurbà, regulars temporals, regulars d´ús especial (també anomenats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals no consolidats i consolidats de cobrament individual) i turístics.

Article 2 Àmbit territorial

Les disposicions d’aquest conveni obliguen totes les empreses amb seu a la província de Girona i les que, malgrat tinguin la seu en algun altre lloc, tinguin establiments dins de la província de Girona, pel que fa referència al personal assignat a elles.

Article 3 Àmbit personal

Queden afectats per aquest conveni totes les persones treballadores que presten serveis a les empreses esmentades, sigui quina sigui la seva categoria professional, amb l’única excepció del personal d´alta direcció, regulat a l’article 2 de l´Estatut dels Treballadors.

Capítol 2
Entrada en vigor, durada, denúncia i pròrroga

Article 4 Entrada en vigor

El conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener del 2020.

Article 5 Durada

El conveni té una durada de 4 anys, finalitzant el mateix el dia 31 de desembre de 2023.

Article 6 Denúncia i pròrroga

El Conveni es prorrogarà de forma tàcita, excepte que es denunciï amb una antelació de tres mesos abans de la data de finalització.

Una vegada denunciat el Conveni, i en absència de pacte, es mantindrà en vigor el seu contingut normatiu i retributiu fins a la signatura d’un nou Conveni.

Capítol 3
Prelació de normes, compensació, absorció, condicions més beneficioses, vinculació a la totalitat, clàusula d´inaplicació del Conveni i subrogació

Article 7 Prelació de normes

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.