Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona. Resum

Vigor 2020-2023

Codi de Conv. Núm. 17000465011994

(BOPGI, 09-12-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni s’aplicarà a totes les empreses de transport de viatgers per carretera prestadores de serveis de transport regular permanent d´ús general (també anomenats serveis regulars), ja sigui urbà o interurbà, regulars temporals, regulars d´ús especial (també anomenats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals no consolidats i consolidats de cobrament individual) i turístics.

1.2. Àmbit temporal

El conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener del 2020.

El conveni té una durada de 4 anys, finalitzant el mateix el dia 31 de desembre de 2023.

1.3. Prelació de normes

El què ha estat acordat per les parts en aquest Conveni regula, amb caràcter preferent i prioritari, les relacions entre les empreses i les persones treballadores.

Respecte al que no s´hagi pactat expressament, s´aplicaran les disposicions legals vigents, i els Acords i Laudes que corresponguin i que siguin d´aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

La persona treballadora cobrarà l´import, en concepte de Salari, que figura en els annexes d´aquest Conveni. Aquest import engloba l´antic Plus Conveni, havent-se unificat ambdós conceptes, en anteriors convenis en un sol import i concepte de salari.

2.2. Taula salarial 2023

A partir del 01-01-2023 al 31-12-2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.