Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona. Text

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 17100015012015

(BOPG, 24-08-2015)

Article 1 Determinació de les parts

Aquest conveni col·lectiu de Treball del Sector de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de la província de Girona es pacta entre el Gremi d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Girona (GEDAG), d’una part i d’un altra la Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Article 2 Àmbit funcional

Es d’aplicació a les empreses de distribució comercial d’alimentació, sota diverses fórmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial, en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, vigent en cada moment.

No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molts anys, les referides empreses i els seus treballadors han estat regint-se pel conveni col·lectiu de comerç de Girona, les parts assumeixen i determinen que no serà d’aplicació i per tant de no afectació el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dues províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit comercial de Catalunya.

Les empreses franquiciades estaran adscrites al conveni col·lectiu de la franquiciadora.

Article 3 Àmbit personal

Queden adscrits a aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses compreses en l’àmbit funcional en l’article anterior.

Article 4 Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni regeixen en l’àmbit de la província de Girona.

Article 5 Àmbit temporal

Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial, aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2014. Els endarreriments de salaris a liquidar als treballadors es podran cotitzar a la seguretat social durant el mes següent de la publicació del conveni al Butlletí Oficial. (BOPG)

Article 6 Pròrrogues

El Conveni es prorrogarà per períodes anuals si no el denuncia qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data del seu venciment.

Ambdues parts manifesten el compromís de que la propera negociació d’aquest conveni col·lectiu s’emmarcarà en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb els principis integradors d’un sol conveni autonòmic per al sector, establerts en el Conveni Marc de Supermercats i Autoserveis de Catalunya.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.