Conveni Col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona. Resum

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 17100015012015

(BOPGI, 24-08-2015)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Es d’aplicació a les empreses de distribució comercial d’alimentació, sota diverses fórmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial, en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col•lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, vigent en cada moment.

No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molts anys, les referides empreses i els seus treballadors han estat regint-se pel conveni col•lectiu de comerç de Girona, les parts assumeixen i determinen que no serà d’aplicació i per tant de no afectació el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dues províncies, inclosa Girona, dins de l’àmbit comercial de Catalunya.

Les empreses franquiciades estaran adscrites al conveni col•lectiu de la franquiciadora.

1.2. Àmbit temporal

Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial, aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2014. Els endarreriments de salaris a liquidar als treballadors es podran cotitzar a la seguretat social durant el mes següent de la publicació del conveni al Butlletí Oficial. (BOPG)

1.3. Dret supletori

Per tot allò que no preveu aquest conveni col•lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col•lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Condicions econòmiques

 • Amb aplicació del «Indice Nielsen» de tendes constants fins a 999 m 2 de superfície a Catalunya. I s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la següent fórmula i taula:
 • Base = 1,1%, menys l’Increment aplicat a l’any = 100% del variable.
  • a) Índex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicarà un 25% de variable amb efectes 1 de gener.
  • b) Índex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicarà un 50% de variable amb efectes 1 de gener.
  • c) Índex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicarà un 75% de variable amb efectes 1 de gener.
  • d) Índex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicarà un 100% de variable amb efectes 1 de gener.
  • e) Índex superior al 1 del creixement s’aplicarà un 125% de variable amb efectes 1 de gener.
 • L’Índex «Nielsen» serà anualment certificat per «The Nielsen Company» i degudament tramés a la Comissió Paritària del Conveni. Dita comissió, al mateix temps, fixarà el percentatge resultant per a la seva aplicació i també la taula resultant.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.