Conveni col·lectiu de treball del sector de pompes fúnebres de la província de Girona. Text

Vigor 2020-2025

Codi de Conv. Núm. 17002405012008

(BOPGI, 14-05-2021)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses que es dediquen a l’activitat de pompes fúnebres i gestió de cementiris amb centres de treball ubicats en l’àmbit territorial del present Conveni, amb els seus treballadors/ores. A aquests efectes, es consideren centres de treball, tant les dependències de l’empresa com les instal·lacions dels cementiris, tanatoris i cremadors, si s’escau, entenent els serveis de pompes fúnebres i gestió de cementiris, en el seu sentit més ampli, incloent tots aquells serveis que no es desenvolupen estrictament en el tanatori o sala de vetlles, com són trasllat de cadàvers i restes fora de l’àmbit provincial, la provisió de fèretres i instal·lació de capelles ardents, i realització de totes aquelles gestions que siguin preceptives imposades per qualsevol autoritat pública.

Article 2 Àmbit territorial i personal

Aquest Conveni és d’àmbit provincial i afecta a la província de Girona; inclou a les empreses de l’activitat, públiques i privades, localitzades a la província, malgrat que la seu central o la seu social estiguin fora del territori esmentat; per tant afecta a tots els treballadors/ores adscrits als centres de treball ubicats a la província de Girona.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del present Conveni, els col·lectius contemplats en els articles 1.3 i 2 de l’Estatut dels treballadors.

Article 3 Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor, amb caràcter general, el dia 1 de gener de 2020 independentment de la data en què sigui signat, inscrit i publicat.

La durada del Conveni és de 4 anys i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025. S’ha de prorrogar d’any en any si no hi ha denúncia expressa de les parts amb preavís de 3 mesos, que ha de fer-se per escrit adreçat a l’altra part, i als Serveis Territorials de Treball a Girona.

Article 4 Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regulen les relacions entre l’empresa i el seu personal, de forma preferent i prioritària. Amb caràcter supletori i en tot allò no previst en el mateix, s’ha d’aplicar el Text refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com la resta de disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

Article 5 Garanties personals

Totes les condicions contingudes en el present Conveni, estimades en el seu conjunt, tenen la consideració de mínimes, i els pactes, clàusules i condicions més beneficioses dels que gaudeixin els treballadors/ores, en relació amb les recollides en el present Conveni, han de subsistir com a garantia personal.

Article 6 Absorció i compensació

Es respectaran les condicions més beneficioses pactades a títol individual establertes en les empreses quan entri en vigor el present Conveni, sense possibilitat de compensació o absorció, excepte quan es produeixi un augment de nivell retributiu que suposi una retribució salarial superior en el seu conjunt i en còmput anual a la condició més beneficiosa que tingui el treballador en aquell moment. Això suposa que aquelles empreses que tinguin establerts salaris reals superiors als fixats en les taules salarials annexes no poden compensar-los amb els increments previstos a l’article 45, mantenint en aquest cas la diferència quantitativa prèvia a aquella pujada del salari de conveni; operant la compensació o absorció únicament en els supòsits d’ascens de nivell retributiu.

Article 7 Inaplicació de les condicions de treball

Per acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, es podran inaplicar les condicions de treball previstes en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, previ desenvolupament d’un període de consultes no superior a 15 dies. Quan el període de consultes finalitzi amb acord es presumirà que existeixen les causes justificatives i solament podrà ser impugnat davant la jurisdicció social per l’existència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió.

L’acord haurà de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables en l’empresa i la seva durada. Així mateix, l’acord haurà de ser notificat a la comissió paritària del conveni col·lectiu i a l’Autoritat Laboral. Quan el període de consultes finalitzi sense acord les parts se sotmetran a la Comissió Paritària del Conveni, de persistir la discrepància, haurà d’acudir-se als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 8 Comissió Paritària

S’acorda la constitució de la Comissió Paritària del Conveni com a organisme encarregat de garantir l’aplicació, interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del compliment del present Conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.