Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona. Text

Vigor 01-02-2018 al 31-01-2021

Código de Conv. Núm. 171000235011994

(BOPGI, 07-01-2021)

Capítol I
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional i territorial

El present conveni afecta a totes les empreses que tinguin per activitat principal la fabricació i venda de productes de forneria i brioixeria ordinària, sempre que aquesta es desenvolupi dintre de les dependències de la mateixa empresa en l’àmbit territorial de les comarques de Girona. Afecta d’igual manera a tots els centres de treball, sucursals i punts de venda d’empreses amb domicili social de fora de les nostres comarques.

Així com també a la totalitat de personal, tant de fabricació, comercial, administratiu i de serveis complementaris.

Article 2 Àmbit temporal

Aquest conveni tindrà una vigència des del dia 01.02.2018 fins al 31.01.2021, comptats des de la citada data, excepte modificacions que vinguin imposades per la necessària adaptació a la legislació que es vagi publicant i els sigui aplicable.

En cas de no existir denúncia prèvia per cap de les parts, el conveni es considera prorrogat de manera automàtica, aplicant-se, com augment salarial, l’IPC real, segons certificació de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Article 3 Rescissió i revisió

La denúncia proposant la revisió del conveni haurà de ser formulada i presentada per la part denunciant davant de l’altre, i portada a l’autoritat competent a fii efecte que sigui enregistrada, amb una antelació com a mínim d’un mes i com a màxim de tres mesos abans de la data del final de la seva vigència o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 4 Vigència de la totalitat

Les disposicions del present conveni constitueixen un conjunt orgànic i indivisible i, doncs, en el cas que l’autoritat laboral, en el tràmit d’homologació, no aprovés alguna clàusula, resultaria totalment nul i sense cap mena d’efecte vinculant, i aquesta situació obligaria a reconsiderar-ne totalment l’articulat.

Article 5 Declaració antidiscriminatòria

El present conveni es regirà per la no discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, estat civil, etc. Concretament, el principi d’igualtat entre les persones treballadores, implica que si fan una feina, a la qual s’atribueix el mateix valor, s’ha d’eliminar qualsevol dels elements i condicions laborals establerts per raó de raça o sexe.

Article 6 Comissió Paritària

Com a òrgan d’interpretació de les clàusules de conciliació, arbitratge i vigilància del compliment del present conveni, es crea una Comissió Paritària composada, per la part patronal, per quatre membres del Gremi de Flequers de les Comarques Gironines, un d’Asempa i un de Greartpa, i per la part social, per quatre membres d’UGT i per dos membres de CCOO, podent assistir dos persones assessores per cadascuna de les representacions.

Seran funcions de la Comissió Paritària:

1. La interpretació de les normes d’aquest conveni.

Qualsevol de les parts negociadores, així com els empresaris o les persones treballadores, poden sol·licitar per escrit a la Comissió Paritària, una interpretació autèntica sobre les normes d’aquest conveni.

Així, serà preceptiva la intervenció de la Comissió Paritària, de forma prèvia i obligatòria a la via administrativa i judicial, en conflictes que sorgeixin per la interpretació o aplicació de normes derivades d’aquest conveni col·lectiu.

2. La mediació, arbitratge, conciliació i/o dictàmens que li siguin sol·licitats en els conflictes individuals i col·lectius.

3. Intervenir i arbitrar en el tractament i solució de totes les qüestions i conflicte de caràcter col·lectiu que es puguin suscitar en el seu àmbit d’acord amb els articles 40, 41 i82.3 de l’ET.

4. Conciliació i mediació en els conflictes de mobilitat geogràfica i modificacions substancials de condicions de feina.

En el cas de discrepàncies en matèria de mobilitat geogràfica i modificacions substancials de condicions de feina, qualsevol de les parts podrà sol·licitar una mediació i pronunciament d’aquest òrgan.

5. El procediment de desvinculació regulat a l’article 37 d’aquest conveni col·lectiu.

En tots els casos, una vegada es plantegi la consulta a la Comissió, aquesta es reunirà i resoldrà en un termini màxim de 30 dies naturals, a excepció de l’apartat 4, que serà de 7 dies. En els casos relacionats es donarà trasllat a la part no sol·licitant per poder presentar les al·legacions oportunes. En el supòsit de no fer-ho s’entendrà adequada la petició plantejada.

La Comissió Paritària adopta els seus acords per majoria simple de cadascuna de les representacions, i les seves resolucions són de compliment obligatori. De cadascuna de les reunions s’aixecarà un acta per qui faci de secretari/a, la qual es registrarà davant la Conselleria competent de la Generalitat de Catalunya i es notificarà a les parts interessades.

La Comissió es podrà reunir en qualsevol dels locals de les parts que subscriuen el present acord, sent el domicili de la Comissió Paritària, a efectes de notificació, qualsevols dels següents domicilis: c. Miquel Blay núm. 1, 3a planta (UGT) i el de ctra Santa Eugènia, núm. 21B, entr., 1a (Gremi de Flequers de Girona), ambdós de la localitat de Girona.

Article 7 Garantia «ad personam»

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.