Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona. Resum

Vigor 01-02-2018 al 31-01-2021

Código de Conv. Núm. 171000235011994

(BOPGI, 07-01-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit personal. Àmbit funcional

El present conveni afecta a totes les empreses que tinguin per activitat principal la fabricació i venda de productes de forneria i brioixeria ordinària, sempre que aquesta es desenvolupi dintre de les dependències de la mateixa empresa en l’àmbit territorial de les comarques de Girona. Afecta d’igual manera a tots els centres de treball, sucursals i punts de venda d’empreses amb domicili social de fora de les nostres comarques.

Així com també a la totalitat de personal, tant de fabricació, comercial, administratiu i de serveis complementaris.

1.2. Àmbit temporal

Aquest conveni tindrà una vigència des del dia 01.02.2018 fins al 31.01.2021, comptats des de la citada data, excepte modificacions que vinguin imposades per la necessària adaptació a la legislació que es vagi publicant i els sigui aplicable.

En cas de no existir denúncia prèvia per cap de les parts, el conveni es considera prorrogat de manera automàtica, aplicant-se, com augment salarial, l’IPC real, segons certificació de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

1.3. Dret supletori

Per tot allò que no es reguli en aquest conveni col·lectiu de treball, s’acudirà al contingut normatiu de l’Estatut dels treballadors, i la resta de disposicions vigents en cada moment.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

El salari mínim garantit, convingut per a cada nivell professional, és el que figura a la taula de retribucions dels annexos:

  1. El salari s’abonarà en 12 mensualitats.
  2. Es pagaran tres gratificacions extraordinàries a l’any.
  3. Les tres pagues s’abonaran, respectivament, els mesos de: maig (dia 16), juliol (dia 31) i desembre (dia 22).

Per mutu acord entre l’empresa i les persones treballadores es podran prorratejar les tres pagues extres.

2.2. Taules salarials del 01/02/2020 a 31/01/2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.