Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona. Text

Vigor 01-06-2020 al 31-05-2021

Codi de Conv. Núm. 17000055011994

(BOPGI, 28-12-2020)

Capítol I

Article 1 Àmbit d’aplicació

Aquest conveni afecta totes les empreses i les persones que treballen en el sector de la construcció i obres públiques que despleguen les seves activitats industrials i laborals dins l’àmbit de la província de Girona, i que s’inclouen en el Conveni General del Sector de la Construcció (CGSC). La negociació d’aquest conveni l’han portat a terme les entitats representatives del sector: Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC), en representació empresarial, i per part de la representació sindical: la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya, i la Federació de Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present conveni.

Article 2 Vigència

La vigència del present conveni és del 1 de juny de 2020 al 31 de maig de 2021, i es prorrogarà per anys naturals en cas de no existir denúncia per qualsevol de les parts signants del conveni.

D’acord amb el que estableix l’article 86.3 de l’Estatut dels treballadors, aquest conveni continuarà regint fins que sigui substituït per un altre.

Dos mesos abans de la finalització de la vigència d’aquest conveni o de les seves pròrrogues, i en qualsevol moment, una de les parts podrà denunciar aquest conveni instant la nova negociació.

Article 3 Compensació i absorció

Les retribucions establertes per a aquest conveni compensen i absorbeixen totes les retribucions vigents en el moment de l’entrada en vigor, independentment de la naturalesa o l’origen que tinguin.

Els augments de retribucions que hi pugui haver en el futur per disposicions legals d’aplicació general, només poden afectar les condicions pactades per aquest conveni si, un cop considerades les noves retribucions en còmput anual, ultrapassen les ara pactades. En cas de pacte específic per a algun treballador determinat que estableixi unes condicions laborals millors pel que fa a més quantitat o menys de feina mitjana amb relació a la producció normal, cal conservar aquestes condicions com a garantia mínima personal.

Article 4 Festes

En aquest conveni es respectaran les festes oficials publicades per la Generalitat de Catalunya, afegint dos festius locals, la Festa Patronal i els dies 24 i 31 de desembre.

La Comissió Paritària del conveni procedirà cada any a la confecció del calendari laboral, que serà d’aplicació a totes les empreses del sector de la província de Girona, excepte en aquelles que pactin un calendari laboral diferent amb els representants dels treballadors, o en el seu defecte, amb els treballadors.

Capítol 2
Millores i remuneracions

Article 5 Roba de feina

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.