Conveni col·lectiu de treball de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona. Resum

Vigor 2021-2022

Código de Conv. Núm. 17000585011994

(BOPGI, 08-06-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Els pactes del present Conveni obligaran a la totalitat de les empreses i treballadors de les activitats laborals de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, incloent-hi l’activitat de fabricació de productes dietètics on la matèria bàsica sigui la xocolata o el caramel.

El present Conveni està firmat pels sindicats UGT i CCOO i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.

1.2. Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà per dos anys a partir del dia 1 de gener del 2021 i fins el 31 de desembre del 2022.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

Les retribucions del personal inclòs dins del present Conveni consisteixen en el Salari Base i el Plus Personal que figuren en els annexos del present Conveni, formant part integrant del mateix; ambdós conceptes es cobraran per dia natural.

En els esmentats annexos, hi consten els imports dels salaris per a l’any 2021 i 2022, pactant-se un increment salarial del 3% per al 2021 i del 2% per al 2022. Pel cas de que l’IPC a 31 de desembre del 2022 superi el 3%, es produirà una revisió salarial per l’excés de l’esmentat 3% amb un màxim de l’1,5%.Aquesta revisió no tindrà caràcter retroactiu i s’aplicarà a les taules salarials a acordar per l’any 2023.

2.2. Taula salarial 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.