Conveni col·lectiu de treball de tracció mecànica de mercaderies i logística de la província de Girona. Resum

Vigor 2012-2024

Codi Conveni Núm. 17000455011994

(BOPGI, 14-03-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni s’aplicarà a totes les empreses de transport de mercaderies per tota mena de vies terrestres en vehicles automòbils que circulin sense camí de rodament fixe i sense mitjans fixes de captació d´energia, així com les activitats que la Llei 16/87 d´Ordenació dels Transports Terrestres denomina auxiliars i complementàries del transport de mercaderies i totes aquelles activitats contemplades a l´Acord General per a les empreses de Transport de Mercaderies per Carretera, inclosa la logística.

1.2. Àmbit temporal

El conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener del 2012.

El conveni té una durada de 13 anys, finalitzant el mateix el dia 31 de desembre de 2024.

1.3. Prelació de normes

El què ha estat acordat per les parts en aquest Conveni regula, amb caràcter preferent i prioritari, les relacions entre les empreses i les persones treballadores.

Respecte al que no s´hagi pactat expressament, s´aplicaran les disposicions legals vigents, i els Acords i Laudes que corresponguin i que siguin d´aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2024

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.