Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona. Resum

Vigor 2018-2022

Codi de Conv. Núm. 17000295011994

(BOPGI, 31-10-2019)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni les empreses i els treballadors/ores que estiguin compresos en els articles 8 i 9 del Conveni general de derivats del ciment i que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la província de Girona.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni té una durada de 5 anys, és a dir, des del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2022, i és prorrogable per anualitats, tret que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de venciment o de qualsevol de les prorrogues.

La part que formuli la denúncia ho comunicarà per escrit, i haurà d’acompanyar proposta concreta sobre els punts i contingut que comprengui la revisió sol licitada. D’aquesta comunicació i de la proposta s’enviarà copia, a l’efecte de registre, al Departament de Treball. Les parts signants del present Conveni assumeixen el compromís d’iniciar la negociació de la proposta i contingut de la revisió sol·licitada en el termini màxim d’un mes des que es formuli la denúncia.

Un cop denunciat, s’ha de continuar aplicant fins que se n’aprovi un altre o, si escau, fins que es dicti una norma de compliment obligatori.

Els efectes econòmics d’aquest Conveni són retroactius amb efecte d’1 de gener de 2018.

1.3. Dret complementari

En tot el que no estigui previst en aquest Conveni, s’ha d’aplicar el que disposa el Conveni general de derivats del ciment i les disposicions legals de caràcter general.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

S’estableix un Salari Base per a les persones treballadores afectades per aquest conveni. L’import per a cada grup professional son els que es detallen en la taula que se subscriu com a annex del present article i formen part integrant del Conveni.

El salari base s’ha de meritar per dia natural.

Sobre l’import del salari base, s’ha d’aplicar l’antiguitat consolidada que correspongui en cada cas d’acord amb la Disposició transitòria primera.

Durant els anys 2018 i 2019 es podran fer servir les taules salarials amb l’estructura i els conceptes salarials del conveni anterior (salari base, plus conveni i plus distància). A partir del 1 de gener de 2020 s’aplicaran les taules salarials amb la nova estructura salarial consistent en salari anual dividit per 14 pagues.

S’adjunten les taules de 2018 i 2019 amb les 2 estructures salarials.

2.2. Taules salarials 2019

QUADRE DE RETRIBUCIONS DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES INDÚSTRIES DE DERIVATS DEL CIMENT. TAULA 2019

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.