Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya de les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili. Text

Vigor 01-01-1999 al 31-12-2003

Codi Conveni Núm. 7900435

(DOGC, 21-02-2001)

Capítol I

Àmbit i vigència

Article 1

Àmbit funcional

Les normes contingudes en aquest conveni afecten a les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili i els són aplicables. En el cas de que es constituir-se eixin institucions o organismes que assumeixin funcions actualment encomanades a la universitat, el personal el lloc de treball del qual estigui afectat per aquesta mesura, podrà optar entre acceptar el seu accés a aquests nous organismes o romandre a la universitat, sense que aquest últim cas comporti un canvi de lloc de treball. En cas d’acceptar l’accés a aquests nous organismes, les universitats, mitjançant els òrgans de govern i els comitès d’empresa, vetllaran pel manteniment de les condicions de treball del personal afectat.

Article 2

Àmbit territorial

Aquest conveni s’aplicarà a tot el territori de Catalunya.

Article 3

Àmbit personal

L»àmbit del conveni comprèn totes les persones que tenen la qualitat de treballadors per compte de les universitats indicades anteriorment indicades, així com el personal laboral temporal contractat amb càrrec a projectes d’investigació i transferència tecnològica i el personal contractat amb càrrec a subvencions públiques.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.