XXIX Conveni col·lectiu de treball del sector d’empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2021-2023

Codi Conveni Núm. 08001815011995

(BOPB, 10-01-2023)

Capítol 1
Disposicions generals

Secció 1
Àmbit

Article 1 Parts negociadores

El present conveni col·lectiu ha estat negociat per Gremi de begudes refrescants, xarops i orxates de Barcelona, i per la Federació d’industria de CCOO de Catalunya i la Federació d’Industria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya.

Article 2 Àmbit funcional

Aquest Conveni és aplicable a les indústries d’elaboració i/o distribució majorista de begudes refrescants, xarops i orxates, de manera principal i majoritàriament, tanmateix complementada amb la distribució de productes d’alimentació i altres majoritàriament per Horeca.

Article 3 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’àmbit provincial, i s’estén a la província de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a què l’àmbit funcional es refereix situats a la província, tot i que la seu central o el domicili social de l’empresa radiqui fora d’aquest terme provincial.

Article 4 Àmbit personal

Queden incloses en l’àmbit del Conveni les persones que tinguin la qualitat de treballadors i treballadores a càrrec de les empreses que afecta. Queden expressament exceptuades de l’àmbit personal d’aquest Conveni les relacions regulades pels articles 1.3 i 2 de l’Estatut dels treballadors.

Secció 2
Vigència, durada i pròrroga

Article 5 Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021

Article 6 Durada

La durada d’aquest Conveni serà 3 anys i el seu efecte finalitzarà el dia 31 de desembre de 2023

Article 7 Pròrroga, denuncia, termini màxim per a l’inici de negociació del nou conveni

El Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, tret que sigui objecte de denúncia per a la revisió o la rescissió.

Qualsevol de les parts signants podrà denunciar aquest Conveni un mes abans de la seva finalització i vigència, o de les seves pròrrogues. Per tal que la denúncia sigui efectiva haurà de fer-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part, comunicació que haurà de registrar-se al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la comunicació es constituirà la comissió negociadora i es procedirà de conformitat a l’article 89.2, paràgraf segon, del Estatut dels Treballadors.

En tant no s’arribi a un nou acord i les parts continuïn negociant el Conveni denunciat mantindrà la seva vigència.

Secció 3
Prelació de normes, absorció, compensació i vinculació a la totalitat

Article 8 Prelació de normes

Les normes que conté aquest Conveni regulen les relacions entre les empreses i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari a altres disposicions de caràcter general, fins i tot en aquelles disposicions materials en què les estipulacions són diferents, o en disposicions d’àmbit general, i que es consideren compensades amb el conjunt de les millores i condicions d’aquest Conveni. Amb caràcter supletori i pel que fa al que no preveu, cal aplicar les disposicions que estableixen l’Acord Marc per les industries de begudes refrescants (BOE 270. De 11 de novembre de 1999), l’Estatut dels treballadors i altres disposicions de caràcter general.

Article 9 Compensació

Les millores retribuïdores que s’acorden en aquest Conveni han de ser aplicades efectivament per totes les empreses; consegüentment, i no són compensables amb les millores que, ultra les condicions del XXVIII Conveni, les empreses hagin concedit o reconegut abans del dia 31 de desembre de 2020.

Pel que fa als increments que les empreses hagin concedit des de l’1 de gener de 2021 sí que seran compensables amb les millores que es pacten en aquest Conveni.

Article 10 Absorció

Les condicions retribuïdores o laborals que en el futur es promulguin per disposició legal únicament tindran eficàcia i es podran aplicar si, considerades en conjunt i en còmput anual, ultrapassen les condicions d’aquest Conveni, també valorades en conjunt i en còmput anual.

Altrament, seran absorbides i compensades per aquestes últimes condicions i substituiran el Conveni en els seus propis termes sense cap modificació pel que fa als conceptes, les condicions i les retribucions.

Article 11 Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible; a l’efecte de l’aplicació pràctica, cal considerar-les globalment.

Quant al supòsit que preveu l’article 90.5 de l’Estatut dels treballadors, cal atenir-se al que la jurisdicció competent resolgui.

Article 12 Garantia general

Sens perjudici del que estableixen els articles 9 i 10 sobre compensació i absorció, cal respectar les condiciones econòmiques que en conjunt i en còmput anual siguin més beneficioses en relació amb les fixades per aquest Conveni i mantenir-les estrictament «ad personam»

Secció 4
Comissió Paritària

Article 13 Comissió Paritària

13.1 Es crea la Comissió Paritària que preveu l’Estatut dels treballadors com a organisme d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

13.2 La Comissió Paritària és integrada per 4 vocals en representació dels empresaris i empresàries i 4 més en representació legal dels treballadors i treballadores, sempre escollits d’ entre els que han integrat les representacions de la Comissió deliberadora del Conveni.

13.3 La Comissió Paritària quedarà vàlidament constituïda amb la presencia de tres representats de la part social i tres representants de la part empresarial.

13.4 Poden assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, les persones assessores de les representacions respectives que hi siguin citats.

13.5 Són funcions de la Comissió Paritària aquelles que li assigna la legislació vigent, especialment, les següents:

a) La interpretació del Conveni.

b) L’arbitratge en les qüestions que les parts sotmetin a consideració.

c) La resta de funcions que li són atribuïdes mitjançant aquest Conveni.

d) De conformitat amb l’establert als articles 41.6, 82.3 y 85.3 c) de l’Estatut dels Treballadors, se estableixen les condicions i procediments per resoldre de manera efectiva les discrepàncies en la negociació per la modificació de les condicions de treball de caràcter col·lectiu i inaplicació de les condicions de treball establint a tal efecte que en cas de desacord les parts sotmetran la discrepància a la Comissió Paritària del Conveni, la qual disposarà d’un màxim de set dies per fer un pronunciament a contar des de que la discrepància fos plantejada. De no arribar a cap acord la discrepància serà sotmesa en un termini de set dies al Tribunal Laboral de Catalunya mitjançant els procediments que estableix el seu reglament.

e) Les parts signants d’aquest conveni col·lectiu acorden que les empreses que promoguin iniciatives d’inaplicació del conveni col·lectiu, a l’empara de l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, ho comuniquin prèviament a la Comissió Paritària del conveni col·lectiu, així com el resultat final. Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de les causes al·legades que puguin justificar la mesura. Les causes han de ser acreditades documentalment. Les representacions patronals i sindicals membres de la Comissió Paritària poden exercir funcions d’assessorament de les parts. En cas d’acord a l’empresa o solució arbitral respecte de la no aplicació del conveni col·lectiu, atenent al seu caràcter legalment transitori, qualsevol de les parts pot plantejar la revisió de les mesures d’inaplicació en la mesura que es modifiquin les causes que van donar ocasió a aquesta inaplicació. Aquesta iniciativa de revisió s’ha de comunicar prèviament a la Comissió Paritària, així com el resultat final, amb el mateix objecte i procediment que en la no aplicació inicial.

f) D’acord amb els canvis legislatius i amb l’objecte d’adaptar possibles canvis legislatius futurs de la manera més eficaç possible es faculta la comissió paritària del conveni, prèviament constituint-se com comissió negociadora, a adaptar o, si s’escau modificar el text del conveni a la normativa legal.

g) La Comissió Paritària haurà de resoldre en qualsevol del casos anteriors en que sigui requerida la seva intervenció en un termini màxim de set dies naturals.

13.6 Per qualsevol consulta, o requeriment d’intervenció de la Comissió paritària els interessats es podran adreçar-se per escrit a:

CCOO, Federació d’industria, Via Laietana, 16, 3ª, 08003 Barcelona, Planta 3ª UGT, Federació d’industria, construcció i agro, Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona, Planta 2ª.

Gremi de begudes refrescants, Roger de Lluria, 87 1er 08009-Barcelona,

Capítol 2
Grups professionals

Secció 1
Àrees funcionals

Article 14

L’organització del treball, d’acord amb el que preveu el present conveni col·lectiu i la legislació vigent, és facultat i responsabilitat de l’empresa. Tot i això, s’estableixen les següents àrees funcionals a las que s’hauran d’adscriure els treballadors i treballadores afectats per aquets conveni.

Àrea Funcional d’Administració i Estructura, compren a les persones treballadores adscrites a tasques de direcció, administratives, i de serveis auxiliars de estructura i manteniment de l’empresa

Area Funcional Comercial, compren les tasques i activitats tendents a la oferta, promoció prospecció de vendes i venda dels productes de l’empresa.

Area Funcional de Distribució, compren les tasques de distribució capil·lar dels productes als clients de l’empresa, mitjançant vehicle assignat per l’empresa i els treballs de càrrega i descàrrega de les mercaderies, incloent, si fos el cas, tasques d’auto-venda amb cobrament i liquidació de factures.

Area Funcional de Producció i Logística, compren les tasques de fabricació, qualitat, anàlisis de productes, envasat i etiquetat de productes, i el magatzematge i gestió logística per la seva posterior distribució capil·lar o a l’engròs.

Secció 2
Definició dels grups professionals

Article 15 De conformitat en allò que disposa l’article 22 de la Llei del estatut dels treballadors s’estableixen els següents grups professionals

GRUP PROFESSIONAL 1

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.