XXIX Conveni col·lectiu de treball de les empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2021-2023

Codi de Conveni núm. 08001815011995

(BOPB, 10-01-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni és aplicable a les indústries d’elaboració i/o distribució majorista de begudes refrescants, xarops i orxates, de manera principal i majoritàriament, tanmateix complementada amb la distribució de productes d’alimentació i altres majoritàriament per Horeca.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021

La durada d’aquest Conveni serà 3 anys i el seu efecte finalitzarà el dia 31 de desembre de 2023

El Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, tret que sigui objecte de denúncia per a la revisió o la rescissió.

Qualsevol de les parts signants podrà denunciar aquest Conveni un mes abans de la seva finalització i vigència, o de les seves pròrrogues. Per tal que la denúncia sigui efectiva haurà de fer-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part, comunicació que haurà de registrar-se al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la comunicació es constituirà la comissió negociadora i es procedirà de conformitat a l’article 89.2, paràgraf segon, del Estatut dels Treballadors.

En tant no s’arribi a un nou acord i les parts continuïn negociant el Conveni denunciat mantindrà la seva vigència.

1.3. Prelació de normes

Les normes que conté aquest Conveni regulen les relacions entre les empreses i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari a altres disposicions de caràcter general, fins i tot en aquelles disposicions materials en què les estipulacions són diferents, o en disposicions d’àmbit general, i que es consideren compensades amb el conjunt de les millores i condicions d’aquest Conveni. Amb caràcter supletori i pel que fa al que no preveu, cal aplicar les disposicions que estableixen l’Acord Marc per les industries de begudes refrescants (BOE 270. De 11 de novembre de 1999), l’Estatut dels treballadors i altres disposicions de caràcter general.

2. Condicions econòmiques

2.1. Sou conveni mensual

El sou mensual per a cada categoria professional és el que s’especifica als annexos 1,2 i 3 d’aquest Conveni pels anys 2021, 2022 i 2023, respectivament.

Es recorda que, segons l’article 16 de l’anterior XXVI Conveni, els complements de lloc de treball assenyalats en els articles 17, 18 i 19 del anterior XXV conveni col·lectiu, es a dir, plus d’assistència, plus conveni i plus ajuda transport varen queden incorporats al nou salari conveni que quedava integrat per la suma dels esmentats plusos i el salari base del anterior conveni, en la fórmula que s’establia.

2.2. Taules salarials 2023

Taules retribucions 2023 (increment 3,75% respecte 2022)

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.