Conveni col·lectiu de treball d’empreses de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2021-2023

Código de Conv. Núm. 08001545011993

(BOPB, 10-05-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses que es dediquen a l’activitat de la prestació de serveis fúnebres i gestió de cementiris, així com dels treballadors que presten els seus serveis a les dependències i instal· lacions de les mateixes, ja siguin tanatoris, cementiris, crematoris o qualsevol altre on es realitzin les activitats descrites.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 amb caràcter general, incloent-hi els efectes econòmics pactats, independentment de la data en què sigui signat, inscrit i publicat.

La durada d’aquest Conveni és de 4 anys i finalitza el dia 31 de desembre de 2023.

Es prorroga any rere any si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació de 3 mesos, com a mínim, respecte a la data de la finalització de la durada pactada.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.