Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província. Text

Vigor 2020-2023

Codi de Conv. Núm. 08004485011994

(BOPB, 24-01-2023)

Article 1 Àmbit Funcional

Aquest Conveni regula les relacions de treball de les indústries vinícoles del sector de vins de totes les classes, amb l’excepció de les afectades pel Conveni nacional de Catalunya de vins de cava i escumosos i pel Conveni local de Vilafranca del Penedès.

Article 2 Àmbit Territorial

Aquest Conveni afectarà a tots els centres de treball que estiguin compresos en el seu àmbit funcional i ubicats a la ciutat de Barcelona i la seva província i els que radiquin en un altre lloc tinguin un establiment en aquesta, quant al personal inscrit en ells. Les parts signants es comprometen a afavorir l’extensió del present Conveni a les províncies de Lleida i Girona.

Article 3 Àmbit Personal

Afectarà al personal al servei de les empreses afectades per aquest Conveni així com qui hi ingressi durant la seva vigència.

Article 4 Vigència, pròrroga i revisió

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva firma per les parts negociadores, independentment de la seva publicació oficial. La seva durada serà de 4 anys, és a dir, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre 2023; ara bé, es prorrogarà any rere any si no hi ha la denúncia d’una de les parts, la qual s’haurà de fer per escrit amb 1 mes d’antelació com a mínim a la data del seu venciment.

Una vegada denunciat el conveni les clàusules normatives del mateix, mantindran la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Article 5 Comissió Mixta Paritària

Per a l’aplicació i interpretació del present Conveni s’ha creat la Comissió Mixta Paritària, constituïda per 2 representants de les persones treballadores, a raó de 1 per CCOO, 1 per UGT, i 2 representants de l’Associació Vinícola Catalana, assessorats pels tècnics que siguin procedents.

Per CCOO: 1 representant Per la UGT: Aladino Pérez Per AVC: Josep Reverter i Enric Porta

El domicili de la Comissió Mixta Paritària es fixa a Barcelona 08021, carrer Joan Sebastià Bach, número 28, baixos.

La Comissió Mixta s’haurà de reunir sempre que es plantegi un tema de salut laboral al sector o en alguna empresa, requisit previ abans d’acudir a organismes administratius i judicials.

Per solucionar de manera efectiva les discrepàncies en la negociació, per la modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu i la no aplicació del regim salarial, s’estableix a tal efecte que en cas de desacord, les parts sotmetran la discrepància a la Comissió Paritària del conveni, que disposarà d’un termini màxim de 7 dies per pronunciar-se, a comptar des de que la discrepància li fos plantejada. De no arribar-se a cap acord, la discrepància serà sotmesa, en el termini de 7 dies al Tribunal Laboral de Catalunya a través dels procediments que estableix el seu reglament.

Es faculta la Comissió Mixta Paritària del Conveni per conèixer les denúncies per frau o abús en la contractació de persones treballadores eventuals per mitjà de les ETT, i la Comissió Mixta emetrà el dictamen corresponent. En cas de desacord de la Comissió Mixta Paritària, el litigi se sotmetrà als procediments dels Tribunal Laboral de Catalunya.

Qualsevol conflicte i/o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació i/o interpretació del sistema de grups professionals, i/o interpretació del Conveni, ha de sotmetre’s en primera instància a aquesta Comissió Paritària.

La Comissió Paritària ha de resoldre la consulta realitzada en un terme no superior a 15 dies des de la data en què aquesta Comissió tingui coneixement. En cas de no resoldre aquesta Comissió Paritària, es tindrà de sotmetre a la Comissió Tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 6 Parts negociadores

Aquest Conveni ha estat negociat i signat per l’Associació Vinícola Catalana, per part empresarial, amb domicili a Barcelona (carrer Joan Sebastià B Bach, número 28, baixos), i per FICA-UGT (Rambla del Raval, 29-35, Barcelona) i per la Federación de Industria de CCOO de Catalunya (Via Laietana,16, Barcelona), per part de les persones treballadores.

Article 7 Compensació i absorció

Les condicions econòmiques pactades, únicament seran absorbides o compensades per aquelles pagades a compte o les derivades de canvi de grup professional.

Es respectaran les condicions personals que, en concepte de percepcions de qualsevol classe, en conjunt siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni i es mantindran estrictament «ad personam».

Com a conseqüència de la nova estructura professional basada en grups professionals, es poden generar diferències entre l’antiga categoria i l’enquadrament en el grup professional. Les diferències generades es mantindran a títol personal com a complement «ex categoria», el qual tindrà la consideració de no compensable ni absorbible i es revaloritzarà segons els increments pactats en conveni.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Article 8 Increment salarial

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.