Conveni Col.lectiu de treball del sector de distribuïdors majoristes d’alimentació de la provincia de Barcelona. Resum

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 08001355011994

(BOPB, 02-10-2015)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les estipulacions del present Conveni col·lectiu de treball obligarà a la totalitat de les empreses i treballadors dedicats al comerç en els establiments denominats distribuïdors majoristes d’alimentació que no estiguin subjectes a un conveni de la seva activitat especifica.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni col·lectiu de treball entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, amb independència de la seva publicació al Butlletí Oficial corresponent.

La duració del present Conveni col·lectiu serà de dos anys, finalitzant el 31 de desembre de 2015.

Es considerarà prorrogat d’un any a l’altre, a excepció que qualsevol de les parts no ho denuncií formalment amb tres mesos d’antelació, com a mínim, a la finalització del termini o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Un cop denunciat, el conveni serà vigent fins que no es signi un de nou o bé passi el termini de tres anys des que va ser denunciat el conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.