Conveni Col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona. Text

Vigor 2020-2021

Codi de Conveni Núm. 08002525011994

(BOPB, 21-01-2022)

Capítol I
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional i territorial

El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors/res de la província de Barcelona que estiguin dedicats/des a l’elaboració, cocció, degustació o simplement venda de pa, encara que comparteixin aquesta activitat amb una altra.

El personal laboral regit per aquest Conveni està obligat a complir-lo i les empreses estan obligades a assumir les càrregues que el seu compliment generi.

També estan inclosos en l’àmbit funcional d’aquest Conveni els centres de treball o punts de venda que finalitzin l’elaboració d’un producte semielaborat per vendre’l.

Article 2 Àmbit personal

Afecta a totes les persones treballadores que presten els seus serveis a les empreses incloses en l’àmbit territorial i funcional del present Conveni, a excepció d’ aquells que tinguin càrrecs d’alta direcció i/o tinguin la condició de treballadors autònoms dependents, als que serà d’aplicació les seves normes específiques.

Article 3 Durada i efectes

La durada d’aquest Conveni és de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. Qualsevol de les parts signants haurà de fer la comunicació de denúncia als òrgans administratius que siguin competents en la qüestió, amb una antelació mínima de dos mesos a la fi de la seva vigència. En el seu defecte, es prorrogarà anualment per tàcita reconducció.

En el termini màxim d’un mes, a partir del lliurament de l’ esmentada comunicació, es procedirà a constituir la comissió negociadora, i ambdues parts acordaran un calendari de reunions, a fi d’iniciar les converses per la negociació d’un nou conveni col·lectiu.

Article 4 Vigència de la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni constitueixen una unitat indivisible. En el cas que l’autoritat laboral no aprovi alguna de les seves clàusules en el tràmit d’homologació, aquest Conveni ha d’esdevenir nul i sense cap efecte vinculant, i les parts estan obligades a reconsiderar-ne tots els articles.

Article 5 Objectius

Són objectius comuns d’ambdues parts la millora de les condicions de treball, la salut laboral, la productivitat i la competitivitat de les empreses. Amb aquest objectiu, aquestes col·laboraran en l’assoliment dels fins assenyalats mitjançant el perfeccionament dels sistemes productius, la reducció dels riscos i de l’ absentisme injustificat.

Article 6 Derogació

Totes les matèries que són objecte de regulació del present Conveni Col·lectiu substitueixen i deroguen les pactades en l’anterior Conveni Col·lectiu.

Article 7 Compensació i absorció

Les retribucions que s’estableixin en aquest Conveni tenen caràcter de mínims. Les millores econòmiques individuals que s’hagin establert a partir de l’1 de maig de 2004, sigui quin sigui el seu motiu i denominació, seran absorbibles i compensables amb el salari pactat en el present text convencional.

Els augments concedits voluntàriament amb anterioritat a l’1 de maig de 2004 no són absorbibles ni compensables, tret de les quantitats donades a compte del Conveni i les descrites a l’article 21, apartat b).

S’han de respectar aquelles situacions personals que excedeixin, amb caràcter global, el que s’ha pactat i s’han de mantenir estrictament «ad personam».

Article 8 Declaració en contra de la discriminació

El principi d’igualtat entre els treballadors i les treballadores implica que si fan una mateixa feina o si fan feines a les quals s’atribueix un mateix valor, s’ha d’eliminar qualsevol discriminació en el conjunt dels elements i condicions laborals per raó de raça o sexe.

Capítol II
Contractes i cessaments

Article 9 Contractació

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.