Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2020-2021

Codi Conveni Núm. 08002525011994

(BOPB, 21-01-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit personal. Àmbit funcional

El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors de la província de Barcelona que estiguin dedicats a l’elaboració, cocció, degustació o simplement venda de pa, encara que comparteixin aquesta activitat amb una altra.

El personal laboral regit per aquest Conveni està obligat a complir-lo i les empreses estan obligades a assumir les càrregues que el seu compliment generi.

També estan inclosos en l’àmbit funcional d’aquest Conveni els centres de treball o punts de venda que finalitzin l’elaboració d’un producte semielaborat per vendre’l.

Afecta a totes les persones treballadores que presten els seus serveis a les empreses incloses en l’àmbit territorial i funcional del present Conveni, a excepció d’ aquells que tinguin càrrecs d’alta direcció i/o tinguin la condició de treballadors autònoms dependents, als que serà d’aplicació les seves normes específiques.

1.2. Àmbit temporal

La durada d’aquest Conveni és de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. Qualsevol de les parts signants haurà de fer la comunicació de denúncia als òrgans administratius que siguin competents en la qüestió, amb una antelació mínima de dos mesos a la fi de la seva vigència. En el seu defecte, es prorrogarà anualment per tàcita reconducció.

En el termini màxim d’un mes, a partir del lliurament de l’ esmentada comunicació, es procedirà a constituir la comissió negociadora, i ambdues parts acordaran un calendari de reunions, a fi d’iniciar les converses per la negociació d’un nou conveni col·lectiu.

1.3. Dret supletori

En tot allò que no estigui previst en el present Conveni, regirà el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.