Conveni col·lectiu de treball per les indústries vinícoles de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2020-2023

Codi Conv. Núm. 08004485011994

(BOPB, 24-01-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les relacions de treball de les indústries vinícoles del sector de vins de totes les classes, amb l’excepció de les afectades pel Conveni nacional de Catalunya de vins de cava i escumosos i pel Conveni local de Vilafranca del Penedès.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva firma per les parts negociadores, independentment de la seva publicació oficial. La seva durada serà de 4 anys, és a dir, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre 2023; ara bé, es prorrogarà any rere any si no hi ha la denúncia d’una de les parts, la qual s’haurà de fer per escrit amb 1 mes d’antelació com a mínim a la data del seu venciment.

Una vegada denunciat el conveni les clàusules normatives del mateix, mantindran la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base de conveni

Serà el que figura per a cada categoria professional en l’annex 1 d’aquest Conveni.

2.2. Taules salarials 2020-2021-2022-2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.