Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona. Text

Vigor 2009-2011

Código de Conv. Núm. 0800025

(BOPB, 25-06-2011)

Capítol 1
Àmbit d’aplicació

Article 1

El present Conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions de treball de les agències distribuïdores oficials de Repsol Butano,SA, dedicades a la venda, distribució i recollida als consumidors dels gasos envasats per aquesta empresa i rebuts en magatzems propis.

Les activitats principals d’aquestes agències són les següents:

Magatzem

Recepció i venda de les bombones de gas, tant les plenes rebudes de Repsol Butano,S.A. com les buides recollides dels usuaris.

Oficina

Dedicada al servei comercial de clients, administració, contractació i control de serveis.

Distribució

Dedicat al lliurament i recollida de bombones dels clients.

Server tecnic

Per a l’economia i la seguretat de l’usuari.

Article 2

Es regeixen pel present Conveni:

a) Com a empreses: totes les agències oficials distribuidores de Repsol Butano,SA., que es refereixen a l’article anterior.

b) Com a treballadors: tots els qui presten els seus serveis professionals a les empreses anomenades a l’apartat anterior, tant si realitzen una funció tecnica o administrativa, com manual o purament de vigilancia o d’atenció.

Els empleats tècnics o administratius que compleixin funcions que pertanyin a qualsevol de les categories professionals que en aquest Conveni queden definides i que, amb caràcter temporal o nomes parcial assumeixin funcions propies de la direcció, no en quedaran exclosos.

Article 3 Àmbit territorial

Les disposicions contingudes en el present Conveni regeixen a tots els centres de treball que les empreses tinguin dins de la provincia de Barcelona.

Article 4 Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor a tots els seus efectes, inclosos els economics, a partir de l’1 de gener de 2009, qualsevol que sigui la data de la seva signatura i publicació, i té una durada de 3 anys, la seva vigència finalitza el 31 de desembre de 2011 prorrogable tacitament d’any en any si no denuncia per qualsevol de les parts abans de la data de finalització.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.