Conveni Col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2009-2011

Código de Conv. Núm. 0800025

(BOPB, 25-07-2011)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni estableix les normes basiques i regula les condicions de treball de les agencies distribuidores oficials de Repsol Butano,SA, dedicades a la venda, distribucio i recollida als consumidors dels gasos envasats per aquesta empresa i rebuts en magatzems propis.

Les activitats principals d’aquestes agencies son les seguents:

Magatzem

Recepcio i venda de les bombones de gas, tant les plenes rebudes de Repsol Butano,S.A. com les buides recollides dels usuaris.

Oficina

Dedicada al servei comercial de clients, administracio, contractacio i control de serveis.

Distribució

Dedicat al lliurament i recollida de bombones dels clients.

Server tècnic

Per a l’economia i la seguretat de l’usuari.

Es regeixen pel present Conveni:

a) Com a empreses: totes les agencies oficials distribuidores de Repsol Butano,SA., que es refereixen a l’article anterior.

b) Com a treballadors: tots els qui presten els seus serveis professionals a les empreses anomenades a l’apartat anterior, tant si realitzen una funcio tecnica o administrativa, com manual o purament de vigilancia o d’atencio.

Els empleats tecnics o administratius que compleixin funcions que pertanyin a qualsevol de les categories professionals que en aquest Conveni queden definides i que, amb caracter temporal o nomes parcial assumeixin funcions propies de la direccio, no en quedaran exclosos.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor a tots els seus efectes, inclosos els econòmics, a partir de l’1 de gener de 2009, qualsevol que sigui la data de la seva signatura i publicació, i té una durada de 3 anys, la seva vigencia finalitza el 31 de desembre de 2011 prorrogable tacitament d’any en any si no denuncia per qualsevol de les parts abans de la data de finalització.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base 2009-2011

Salari base 2009

G: grup professional; E: euros mes:

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.