Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona. Text

Vigor 2020-2022

Codi de Conv. Núm. 08003235011994

(BOPB, 24-05-2022)

Capítol I
Determinació de les parts

Són parts firmants d’aquest Conveni, d’una banda, en representació de les empreses del sector en l’àmbit d’aquell, l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB); i d’altra banda, com organitzacions sindicals representatives de les persones treballadores, ASATEF-Associació Sindical d’Auxiliars, Tècnics i Empleats de Farmàcia de Barcelona, UGT-Federació de Treballadors de Serveis per la Mobilitat i el Consum de Catalunya (FeSMC-UGT), i CCOO- Federació de Sanitat Catalunya; reconeixent-se tots mútua i recíprocament la legitimitat per negociar i acordar el present Conveni.

Secció 1
Àmbits territorial, personal i funcional

Article 1 Àmbits Personal i Funcional

El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les oficines de farmàcia de la província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text refós de la Llei del Estatut dels treballadors.

El personal d’alta direcció queda expressament exclòs de les estipulacions contingudes en aquest Conveni col·lectiu, d’acord amb el que es preveu en l’article 2.1 a) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text refós de la Llei del Estatut dels treballadors, i en el Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Secció 2
Àmbit temporal: vigència i durada

Article 2 Àmbit Temporal: Vigència i Durada

2.1. El present Conveni té una durada de tres anys, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

2.2. Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2022, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

2.3. Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aquí pactat s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

Article 3 Vinculació a la totalitat

3.1. Les condicions aquí pactades formen un tot orgànic i indivisible, i a l’efecte de la seva aplicació pràctica, han de ser considerades globalment i en còmput anual. Per tant, el present Conveni esdevindrà nul i sense cap efecte, en la seva totalitat, en el cas que les autoritats administratives o jurisdiccionals, en l’exercici de les competències que els són pròpies, alterin o anul·lin algun o alguns dels seus articles o no n’aprovin tot el contingut.

3.2. No obstant això, en el cas que tingui lloc la declaració d’il·legalitat de tot o una part del present Conveni, la «Comissió Paritària d’Interpretació i Vigilància del Conveni» està obligada a reunir-se en el termini dels 30 dies següents de la notificació de la declaració d’il·legalitat, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord sobre les concretes matèries o qüestions que motivin la ineficàcia parcial o total del Conveni, tot això a l’efecte d’intentar preservar una aplicació indivisible i única del Conveni.

Article 4 Compensació i absorció

4.1. Les millores econòmiques i d’una altra índole que puguin establir disposicions legals o reglamentàries actuals o futures seran compensades i absorbides per les establertes, en conjunt i en còmput anual, en aquest Conveni, excepció feta d’aquelles que expressament es determinin com a no compensables ni absorbibles en el present Conveni.

4.2. Així mateix, ha d’operar la compensació i absorció en matèria retributiva per a totes les quantitats econòmiques reconegudes i/o abonades o que les empreses abonin, o hagin abonat, als treballadors a compte del Conveni a partir de l’1 de gener de 2020 o en cada any de vigència del present Conveni.

Article 5 Condició més beneficiosa i garantia personal

Pel fet que són condicions mínimes les establertes en el present Conveni, s’han de respectar les condicions superiors implantades amb anterioritat, examinades en conjunt i en còmput anual, i s’han de mantenir amb caràcter «ad personam» mentre no siguin superades per les condicions establertes en aquest Conveni.

Així, en virtut d’allò establert en el paràgraf anterior, s’ha de respectar amb caràcter «ad personam», concretament: la jornada intensiva si s’escau; les vacances d’una durada superior per a grups professionals o individus; les millores de la Seguretat Social i els valors superiors de les hores extraordinàries establerts per ús i costum.

Capítol II
Classificació del personal

Secció 1
Classificació funcional

Article 6

La classificació del personal consignada en el present Conveni és purament indicativa i no obliga a tenir proveïdes totes les places que s’enumeren si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

Article 7 Grups professionals i llocs de treball

El personal comprès en el present Conveni es classifica, per raó de les seves funcions professionals, en els grups i llocs de treball següents:

Grup 1: Personal Facultatiu de Farmàcia.

a) Facultatiu: comprèn els qui, en possessió del títol de doctor o llicenciat en farmàcia, exerceixen a la Farmàcia els serveis professionals per als quals estan legalment capacitats.

b) Llicenciat/da No Farmacèutic: comprèn als que, en possessió d’una llicenciatura universitària (Llicenciat ó Llicenciat amb Màster) exerceixen i desenvolupen a la Farmàcia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pròpia de les Farmàcies, com per exemple Ortopedistes, Biòlegs, Òptics, etc.

Grup 2: Personal Tècnic de Farmàcia. Comprèn els següents llocs de treball:

a) Auxiliar Major Diplomat/da: es defineix com l’Auxiliar amb Diploma expedit pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics o per l’organisme o corporació professional competent d’àmbit autonòmic o inferior que, a més de complir la seva missió, és a dir, la d’auxiliar diplomat, té al seu càrrec l’organització del treball de la resta del personal tècnic de l’Oficina de Farmàcia.

b) Auxiliar Diplomat/da: és l’auxiliar de farmàcia que, en possessió del diploma expedit pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics o per l’organisme o corporació professional competent d’àmbit autonòmic o inferior, realitza les funcions pròpies de l’auxiliar i a més prepara fórmules magistrals i despatxa al públic sota la direcció del personal facultatiu.

c) Tècnic/a en Farmàcia/Parafarmàcia: és el/la treballador/a que, en possessió de la titulació establerta pel Reial Decret 1689/2007, de 14 de desembre, realitza les funcions i competències recollides en els seus Articles 4 i 5.

d) Diplomat/da No Farmacèutic, que comprèn als que en possessió d’una Diplomatura universitària exerceixen hi desenvolupen a la Farmàcia els serveis professionals per als que es trobin legalment autoritzats, habilitats i professionalment capacitats, serveis auxiliars i/o complementaris a l’activitat pròpia de les Farmàcies, com per exemple Analistes, Podòlegs, Dietistes, etc.

Grup 3: Personal Auxiliar de Farmàcia. Comprèn els següents llocs de treball:

a) Auxiliar de Farmàcia: és la persona treballadora que realitza tasques auxiliars corresponents a l’activitat de l’empresa en general i col·labora en la preparació de fórmules magistrals i en la realització i prestació d’altres serveis generals oferts per l’oficina de farmàcia als clients.

b) Personal d’Oficis Varis: és qui, en possessió del títol de formació que acrediti la seva capacitació/qualificació professional, realitza altres tasques auxiliars a les pròpies de l’Oficina de Farmàcia, com per exemple, esteticistes o d’altres.

c) Personal en Formació Laboral: té aquesta categoria/nivell professional el treballador contractat en la modalitat de contracte per a la formació, prevista a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text Refós de la Llei del Estatut dels Treballadors i altra legislació vigent.

Grup 4: Personal Administratiu. Comprèn els següents llocs de treball:

a) Cap administratiu/va: és qui assumeix amb facultats delegades pel/la Titular, la direcció, vigilància i control de totes les funcions administratives de l’empresa, que té organitzades o distribuïdes en diverses seccions.

b) Comptable-Caixer/a: és l’empleat/da responsable de la comptabilitat, la facturació i la caixa generals de l’Oficina de Farmàcia.

c) Oficial/a Administratiu/va: és qui, en possessió dels coneixements tècnics i pràctics necessaris, realitza treballs que demanen iniciativa, com ara la redacció de correspondència, facturació, gestió d’informes, liquidacions de la Seguretat Social, control de receptes i altres comeses similars en l’àmbit de la gestió administrativa de l’Oficina de Farmàcia.

d) Auxiliar Administratiu/va: és qui, amb coneixements generals d’índole administrativa, auxilia els caps i oficials en l’execució de treballs com a propis d’aquesta categoria en les següents funcions: redacció de correspondència de tràmit, confecció de factures i estudi per a la liquidació d’interessos o impostos, mecanografia, etc.

Estan compresos en aquesta categoria els qui realitzen el cobrament al comptat de vendes, revisió de talons de caixa o altres operacions similars.

Grup 5: Personal Subaltern.

Comprèn els següents llocs de treball:

a) Mosso/a: és el treballador les funcions del qual consisteixen a efectuar el transport de les mercaderies dins o fora de la Farmàcia i fer els paquets corrents que no cal embolicar o embalar; s’encarrega del seu repartiment i altres treballs que exigeixin predominantment esforç físic.

b) Personal de neteja: s’encarrega de les tasques pròpies de la seva categoria dins de l’Oficina de Farmàcia.

Capítol III
Ingressos, ascensos, canvi de lloc de treball i contractació temporal

Secció 1
Ingressos i període de prova

Article 8 Ingressos

8.1. La contractació de nou personal no es considera a títol de prova, llevat que es faci constar per escrit en el contracte de treball corresponent.

8.2. La durada del període de prova no pot excedir:

3 mesos per al personal facultatiu.

2 mesos per als auxiliars diplomats.

1 mes per als auxiliars i la resta de personal, excepte els mossos, el contracte per a la formació i el personal de neteja, el període de prova dels quals és de 15 dies.

Secció 2
Ascensos

Article 9

Els ascensos es fan d’acord amb les normes que s’indiquen a continuació:

Grup 1: es fan per designació lliure de l’empresa.

Grup 2: els auxiliars majors són designats lliurement per l’empresa entre els auxiliars diplomats.

Grup 3: les vacants de cap administratiu i de comptable-caixer són designats lliurement per l’empresa.

La d’oficial es fa entre els auxiliars administratius, per antiguitat, prèvia prova d’aptitud.

L’empleat procedent de la formació laboral administrativa, quan acabi el període de formació, passa a la categoria d’auxiliar administratiu o auxiliar de farmàcia.

Secció 3
Contractes Formatius i Temporals

Article 10 Contractes en Pràctiques i per la Formació i l’Aprenentatge

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.