Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2020-2022

Código de Conv. Núm. 08003235011994

(BOPB, 24-05-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbits personal i funcional

El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les oficines de farmàcia de la província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text refós de la Llei del Estatut dels treballadors.

El personal d’alta direcció queda expressament exclòs de les estipulacions contingudes en aquest Conveni col·lectiu, d’acord amb el que es preveu en l’article 2.1 a) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text refós de la Llei del Estatut dels treballadors, i en el Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni té una durada de tres anys, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2022, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aquí pactat s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

Es pacten, per a la vigència del present Conveni, les següents retribucions:

Per el període des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020: Es mantenen les quanties retributives vigents a 31.12.2019. Seran vigents les Taules Salarials que hi consten a la Columna «ANY 2020» del ANNEX I del present Conveni.

Retribucions/Taules Salarials per al 2021. Increment del 2,50% sobre SB-Taules Salarials 2020 i amb efectes de 01/1/2021. Les Taules Salarials queden reflectides en els Annex II del present Conveni.

Retribucions/SB-Taula Salarial per a l’any 2022.

– Des de l’1.01.2022: Increment del 2,50% sobre SB-Taula Salarial 2021 i amb efectes de 01.01.2022. La Taula Salarial queda reflectida en l’Annex III del present Conveni.

– Des de l’1.07.2022 : Amb efectes de l’1.07.2022, el SB mensual de cada nivell/puesto de treball quedarà incrementat en la quantia de 72,00 EUR com a compensació pactada en la negociació per la desaparició amb efectes del 01/07/2022 del Plus de Transport establert a l’Article 31.

Així, l’import/quantia del SB de cada nivell/puesto de treball des de l’1.07.2022 serà el que queda reflectit en l’Annex IV del present Conveni.

Així doncs, el salari base i les demés retribucions dels treballadors afectats per aquest Conveni seran les que per a cada grup i lloc de treball es reflecteix en les Taules Salarials Annexes d’aquest Conveni.

2.2. Taules salarials 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.