Conveni col·lectiu de treball d’empreses de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona. Text

Vigor 2021-2023

Codi de Conv. Núm. 08001545011993

(BOPB, 10-05-2021)

Títol I
Disposicions Generals

Capítol I
Parts signatàries, legitimació y eficàcia

Article 1 Parts signatàries

Són parts signatàries del present Conveni Provincial d’empreses de serveis funeraris i gestió de cementiris, d’una part, com a representació laboral, la FeSP-UGT de Catalunya, Federació Construcció i Serveis de Comissions Obreres, i d’una altra, l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, com a representació empresarial.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legitimació i capacitat suficient per negociar el present Conveni.

Article 2 Eficàcia i abast obligacional

Donada la naturalesa normativa i eficàcia general, que li ve donada pel que es disposa en el Títol III de l’Estatut dels Treballadors i per la representativitat de les organitzacions signatàries, el present Conveni obligarà a totes les associacions i entitats, així com empreses i treballadors inclosos dins dels seus àmbits funcional, personal i territorial durant el seu període de vigència.

Capítol II
Àmbits d’aplicació

Article 3 Àmbit funcional

Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses que es dediquen a l’activitat de la prestació de serveis fúnebres i gestió de cementiris, així com dels treballadors que presten els seus serveis a les dependències i instal· lacions de les mateixes, ja siguin tanatoris, cementiris, crematoris o qualsevol altre on es realitzin les activitats descrites.

Article 4 Àmbit temporal

Durada i pròrroga Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 amb caràcter general, incloent-hi els efectes econòmics pactats, independentment de la data en què sigui signat, inscrit i publicat.

La durada d’aquest Conveni és de 4 anys i finalitza el dia 31 de desembre de 2023.

Es prorroga any rere any si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació de 3 mesos, com a mínim, respecte a la data de la finalització de la durada pactada.

Article 5 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’àmbit provincial i afecta la província de Barcelona; inclou totes les empreses de l’activitat, tant públiques com privades, localitzades a la província, fins i tot si la seu central o el domicili social són fora de l’àmbit territorial esmentat.

Article 6 Àmbit personal. Eficàcia

Ateses la plena legitimitat i representativitat de les organitzacions signants, i d’acord amb el que estableix el Títol III de l’Estatut dels treballadors, aquest Conveni regula les condicions mínimes per al sector a la província de Barcelona i afecta totes les associacions, empreses, treballadors i entitats compreses dins del seu àmbit funcional i personal a la província de Barcelona.

Aquest Conveni regula les relacions laborals entre les empreses de serveis funeraris i de cementiris de la província de Barcelona i el personal que hi presta servei, amb independència de la ubicació de la seu social o establiment principal.

Article 7 S’exclouen d’aquest Conveni

Els membres dels òrgans d’administració de les empreses i el personal d’alta direcció, regulats als articles 1.3.c) i 2.1.a) de l’Estatut dels treballadors.

Capítol III

Article 8 Comissió Paritària de interpretació del Conveni

Es crea una Comissió Paritària d’interpretació del Conveni, integrada per 3 representants de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i 3 de representants dels treballadors, que han format part de la Comissió Negociadora, amb els seus assessors legals, la tasca de la qual serà interpretar qualsevol dubte que pugui sorgir en l’aplicació del Conveni.

Qualsevol conflicte o discrepància que pugui sorgir entre la direcció de les empreses i la representació legal dels treballadors en l’aplicació, interpretació i vigilància del Conveni haurà de sotmetre’s en primera instància a aquesta Comissió.

La Comissió haurà de resoldre la consulta realitzada en un termini no superior a 1 mes des de la data en què aquesta Comissió en tingui coneixement. En cas de no rebre resposta en el termini previst, es donarà per complimentat aquest tràmit.

En cas que la resolució de la Comissió no sigui satisfactòria per les parts, podran acudir al Tribunal Laboral de Catalunya per resoldre les diferències en relació a la interpretació de les clàusules d’aquest conveni.

El domicili de la Comissió es fixa al tanatori de Ronda de Dalt, carrer Scala Dei, 17-37 (08035) Barcelona.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.