Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 08100015012014

(BOPB, 26-06-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les disposicions d’aquest Conveni col·lectiu de treball, regularan les relacions laborals de la totalitat de les empreses i persones treballadores de les activitats econòmiques de xocolates, integrades per la transformació, i/o fabricació, i/o la distribució, i/o la comercialització de la xocolata, i/o el cacau.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni col·lectiu tindrà vigència des de la data de la seva signatura, amb excepció de l’indicat en relació als increments salarials (respecte als quals s’estarà al que específicament s’estipula), i fins el 31 de desembre de 2024.

Qualsevol de les parts podrà denunciar el Conveni tant per a la seva rescissió com per a la seva revisió, amb una antelació de 2 mesos.

Transcorreguts 18 mesos des de la denuncia del Conveni, sense que s’hagi acordat un nou conveni, aquell perdrà vigència i s’aplicarà, si n’hi ha, el Conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos aplicable.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.