Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 08100015012014

(BOPB, 26-06-2023)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional

Les disposicions d’aquest Conveni col·lectiu de treball, regularan les relacions laborals de la totalitat de les empreses i persones treballadores de les activitats econòmiques de xocolates, integrades per la transformació, i/o fabricació, i/o la distribució, i/o la comercialització de la xocolata, i/o el cacau.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia i obligatorietat del present Conveni col·lectiu de treball, assoleix els límits territorials de la província de Barcelona, és per això que quedaran afectades per a ell totes les empreses, fàbriques, sucursals, magatzems i dipòsits o oficines que estiguin domiciliats i establerts dins de l’esmentat límit.

Article 3 Vigència i durada

El present Conveni col·lectiu tindrà vigència des de la data de la seva signatura, amb excepció de l’indicat en relació als increments salarials (respecte als quals s’estarà al que específicament s’estipula), i fins el 31 de desembre de 2024.

Qualsevol de les parts podrà denunciar el Conveni tant per a la seva rescissió com per a la seva revisió, amb una antelació de 2 mesos.

Transcorreguts 18 mesos des de la denuncia del Conveni, sense que s’hagi acordat un nou conveni, aquell perdrà vigència i s’aplicarà, si n’hi ha, el Conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos aplicable.

Article 4 Comissió Paritària

Segons el que disposa l’article 91 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, s’estableix una Comissió Paritària per a la interpretació de les controvèrsies que es derivin de l’aplicació del contingut d’aquest Conveni i totes aquelles qüestions que li siguin atribuïdes per les parts de mutu acord.

Tanmateix, tindrà competència en la resolució dels supòsits de desacord, en relació a la inaplicació de les condicions establertes en el Conveni col·lectiu, de conformitat a l’ article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Estarà formada per 4 representants de les empreses i per 4 representants de les persones treballadores, ambdues representacions podran estar assistides d’ assessors amb veu però sense vot. Els esmentats representants, de la part econòmica i social, hauran de ser membres de la Comissió negociadora o deliberadora del present Conveni col·lectiu de treball.

El procediment per dur a terme allò que s’ha pactat en el paràgraf anterior serà el següent:

1. La part afectada s’haurà de dirigir a la Comissió Paritària mitjançant escrit en el qual expressi la controvèrsia de la que es tracti.

2. En el termini de 15 dies la Comissió Paritària s’haurà de pronunciar sobre això.

3. Les decisions de la Comissió s’adoptaran per majoria de vots de cada representació.

4. En cas de no haver-hi acord entre les parts, aquestes es sotmetran a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Tot el que s’ha dit s’ entén sense perjudici del dret que assisteix a les parts d’ accions davant de la jurisdicció laboral.

Article 5 Absorció i compensació

Operarà, amb caràcter general, i per al tot el personal, l’absorció i compensació, segons el previst a la legislació vigent a cada moment.

No obstant l’anterior i, en relació al personal d’alta a la data d’entrada en vigor del present Conveni, no serà absorbible ni compensable, un import equivalent al 35% de les millores salarials voluntàries, respecte al salari conveni, no subjectes al compliment de cap condició específica, i que vinguessin percebent a data d’ entrada en vigor del Conveni.

Article 6 Mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes

Les empreses afectades pel present Conveni, tenen el deure de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral.

En tot cas, les empreses, quan així estiguin obligades legalment, d’acord al numero de treballadors de la plantilla, i aquelles que no arribin al numero previst, i prèvia consulta a la RLT així ho decideixin, hauran de negociar plans d’igualtat, amb l’abast i contingut previst en el capítol III del Títol IV de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i d’acord al previst al Reial decret 901/2020 de 13 d´octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.

Capítol 2
Organització, prevenció i higiene

Article 7 Roba de feina

El personal s’haurà de presentar al seu lloc de treball net i amb la roba de feina neta. La roba de feina lliurada per les empreses serà d’utilització obligatòria per a les persones treballadores.

A les zones de producció i envàs, no es podran portar objectes que siguin susceptibles de caure, desprendre’s o que presentin problemes d’higiene com ara joies, rellotges, anells, cadenes, arracades o ornaments.

Les còfies o gorres són d’ús obligatori per a tot el personal que treballi o tingui accés a les zones de treball i magatzems.

En tot el no previst en aquesta matèria cal atenir-se al que disposen la Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/95, de 8 de novembre.

Les empreses facilitaran als seus persones treballadores la roba de feina que s’esmenta a continuació:

a) Jaquetes curtes, bates, granotes o equivalent

b) Gorres i còfies

c) Pantalons

d) Guants

e) Davantals i eixugadors

f) Màscares

g) Botes d’aigua per als persones treballadores que efectuïn les tasques de neteja

Es dotarà a les persones treballadores que estiguin exposades a temperatures de 17ºC o inferiors de la roba de feina adequada per combatre el fred als seus llocs de treball que, com a mínim seran els següents:

a) Samarretes apelfades

b) Braga

c) Calçat apropiat

d) Guants (personal de cambres) Article 8. Manipuladors/es d’aliments Les persones treballadores que per la seva activitat laboral tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzemat, transport, distribució, venda, subministrament i servei al consumidor hauran de complir plenament les normes vigents en aquesta matèria.

Qualsevol persona que pateixi una malaltia de transmissió alimentària o que estigui afectada, entre altres patologies, d’infeccions cutànies o diarrea, que puguin causar la contaminació directa o indirecta dels aliments amb microorganismes patògens, haurà d’informar sobre la malaltia o els seus símptomes al responsable específic o serveis metges designats per l’empresa, amb la finalitat de valorar conjuntament la necessitat de sotmetre’s a examen mèdic i, en cas necessari, la seva exclusió temporal de la manipulació de productes alimentaris.

Les persones de les quals el responsable específic o serveis mèdics designats per l’empresa sàpiguen o tinguin indicis raonables que es troben en les condicions esmentades en el paràgraf anterior, hauran de ser excloses de treballar en zones de manipulació d’aliments.

L’incompliment per part dels persones treballadores de les disposicions previstes en aquest article podran ser sancionades per les empreses d’acord amb el règim disciplinari previst en aquest Conveni.

Les empreses afectades pel present Conveni garantiran que els manipuladors d’ aliments disposin d’una formació adequada en higiene dels aliments d’acord amb la seva activitat laboral. La formació i supervisió dels/de les manipuladors/es d’aliments estaran relacionades amb la tasca que realitzen i amb els riscos que impliquen les seves activitats per a la seguretat alimentària.

Els programes de formació s’hauran de desenvolupar i, en el seu cas, s’impartiran per la pròpia empresa o entitat autoritzada per l’autoritat sanitària competent, i seran d’assistència obligada per part del persones treballadores, sempre que tingui lloc en hores de treball o no ser-ho sigui acordat realitzar-los de forma explícita i de comú acord entre empresa i persones treballadores.

Article 9 Revisions mèdiques

Tot el personal de l’empresa, de forma preceptiva, estarà subjecte a l’establert, en quant a medicina en el treball i vigilància de la salut, a la Llei de prevenció de riscs laborals.

Cap persona treballadora serà admesa en llocs de treball que pugui afectar la seguretat alimentària en l’empresa, sense previ reconeixement mèdic d’aptitud, que tindrà les següents finalitats:

1. Diagnosticar l’existència de malalties infeccioses, contagioses o parasitàries o aquelles malalties específiques

2. Valorar la capacitat de l’aspirant per al treball en general

3. Determinar si el reconegut presenta predisposició a malalties que poguessin produir-se o agreujar-se per la tasca a la qual serà destinat.

L’esmentat reconeixement mèdic haurà de ser realitzat pels serveis mèdics de la mútua patronal d’accidents de treball o entitat mèdica concertada.

Capítol 3
Grups professionals i formació professional

Article 10 Grups professionals

Tots les persones treballadores afectades per aquest Conveni col·lectiu estan adscrites a un determinat grup professional i a un nivell retributiu, en funció dels factors de qualificació que en el present article es defineixen.

En el cas de concurrència en un lloc de treball de tasques bàsiques corresponents a diferents nivells retributius del mateix grup professional, la classificació es farà en funció de les activitats pròpies del nivell retributiu superior. Aquest criteri de classificació no suposarà que s’exclogui, en els llocs de treball de cada nivell retributiu, la realització de tasques complementaries que siguin bàsiques per a llocs classificats en nivells retributius inferiors.

Els grups professionals, així com les definicions dels mateixos, factors de qualificació i nivells salarials, es contemplen a l’ annex I del present Conveni.

Capítol 4
Règim de treball

Article 11 Contractes de durada determinada

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.