Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2020-2021

Codi de Conv. Núm. 08100015012014

(BOPB, 23-12-2021)

Capítol 1
Disposicions Generals

Article 1 Àmbit funcional

Les disposicions d’aquest Conveni col·lectiu de treball, regularan les relacions laborals de la totalitat de les empreses i persones treballadores de les activitats econòmiques de xocolates, integrades per la transformació, i/o fabricació, i/o la distribució, i/o la comercialització de la xocolata, i/o el cacau.

Article 2 Àmbit territorial

L’eficàcia i obligatorietat del present Conveni col·lectiu de treball, assoleix els límits territorials de la província de Barcelona, és per això que quedaran afectades per a ell totes les empreses, fàbriques, sucursals, magatzems i dipòsits o oficines que estiguin domiciliats i establerts dins de l’esmentat límit.

Article 3 Vigència i durada

El present Conveni col·lectiu tindrà vigència des de la data de la seva signatura, amb excepció de l’indicat en relació als increments salarials (respecte als quals s’estarà al que específicament s’estipula), i fins el 31 de desembre de 2021.

Qualsevol de les parts podrà denunciar el Conveni tant per a la seva rescissió com per a la seva revisió, amb una antelació de 2 mesos.

Transcorreguts 18 mesos des de la denuncia del Conveni, sense que s’hagi acordat un nou conveni, aquell perdrà vigència i s’aplicarà, si n’hi ha, el Conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos aplicable.

Article 4 Comissió Paritària

Segons el que disposa l’article 91 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, s’estableix una Comissió Paritària per a la interpretació de les controvèrsies que es derivin de l’aplicació del contingut d’aquest Conveni i totes aquelles qüestions que li siguin atribuïdes per les parts de mutu acord.

Tanmateix, tindrà competència en la resolució dels supòsits de desacord, en relació a la inaplicació de les condicions establertes en el Conveni col·lectiu, de conformitat a l’ article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Estarà formada per 4 representants de les empreses i per 4 representants de les persones treballadores, ambdues representacions podran estar assistides d’ assessors amb veu però sense vot. Els esmentats representants, de la part econòmica i social, hauran de ser membres de la Comissió negociadora o deliberadora del present Conveni col·lectiu de treball.

El procediment per dur a terme allò que s’ha pactat en el paràgraf anterior serà el següent:

1. La part afectada s’haurà de dirigir a la Comissió Paritària mitjançant escrit en el qual expressi la controvèrsia de la que es tracti.

2. En el termini de 15 dies la Comissió Paritària s’haurà de pronunciar sobre això.

3. Les decisions de la Comissió s’adoptaran per majoria de vots de cada representació.

4. En cas de no haver-hi acord entre les parts, aquestes es sotmetran a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Tot el que s’ha dit s’ entén sense perjudici del dret que assisteix a les parts d’ accions davant de la jurisdicció laboral.

Article 5 Absorció i compensació

Operarà, amb caràcter general, i per al tot el personal, l’absorció i compensació, segons el previst a la legislació vigent a cada moment.

No obstant l’anterior i, en relació al personal d’alta a la data d’entrada en vigor del present Conveni, no serà absorbible ni compensable, un import equivalent al 35% de les millores salarials voluntàries, respecte al salari conveni, no subjectes al compliment de cap condició específica, i que vinguessin percebent a data d’ entrada en vigor del Conveni.

Article 6 Mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes

Les empreses afectades pel present Conveni, tenen el deure de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral.

En tot cas, les empreses, quan així estiguin obligades legalment, d’acord al numero de treballadors de la plantilla, i aquelles que no arribin al numero previst, i prèvia consulta a la RLT així ho decideixin, hauran de negociar plans d’igualtat, amb l’abast i contingut previst en el capítol III del Títol IV de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i d’acord al previst al Reial Decret 901/2020 de 13 d´Octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.

Capítol 2
Organització, Prevenció I Higiene

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.