Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2022

Codi de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 14-03-2023)

Capítol I
Disposicions generals

Secció 1a
Àmbit

Article 1 Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al Comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

Article 2 Àmbit territorial

El present Conveni serà d’àmbit provincial, encara que la seu central de les empreses no hi radiqui.

Article 3 Àmbit personal

El present Conveni afectarà a totes les persones que treballin al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Barcelona (Mercabarna), Mercat de la Mancomunitat, Sabadell- Terrassa-Mercavallés i a tots els magatzems de comerç majorista, envasat i manipulació de fruites, verdures, hortalisses, patates i plàtans situats a la província de Barcelona.

S’hi inclou així mateix el personal contractat pels agricultors i empreses o entitats com Cambres Agràries, Cooperatives, Societats Agràries de Transformació (SAT), o altres de qualsevol règim jurídic que desenvolupin aquesta activitat dins dels mercats centrals i zones d’activitats complementàries dels mateixos.

De conformitat amb la Disposició addicional 6a del Conveni col·lectiu de 1989, tant les empreses com les persones treballadores que prestaven els seus serveis en el Mercat Central de l’Hospitalet, passaran a regir- se definitivament, per les condicions establertes en el present Conveni amb referència a Mercabarna.

Secció 2a
Durada

Article 4 Vigència

El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2022.

Article 5 Denúncia

La denúncia del present Conveni s’haurà de realitzar dins del últim 90 dies abans que finalitzi la vigència o en el seu cas, en el termini de 90 dies a comptar des del dia següent a la seva publicació. No obstant, en el cas que el conveni es publiqui en el BOPB amb posterioritat a la finalització de la vigència, la denuncia s’haurà de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la data de publicació.

En el supòsit de que el conveni denunciat superi la ultraactivitat sense haver-se assolit un acord per a un nou conveni, es prorrogarà automàticament fins a l’aprovació d’un de nou.

Les parts signants del Conveni: L’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes (AGEM), Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT), s’obliguen recíprocament a comunicar-se la denúncia del Conveni que en el seu dia efectuïn. En tant en quant es negociï el proper Conveni després de la finalització de període de vigència del present, aquest seguirà vigent.

S’acorda que cas de no denunciar-se en el termini anteriorment indicat s’aplicarà de forma automàtica un increment sobre les taules salarials que figuren en l’annex de l’IPC nacional, quedant vigent la resta del text del Conveni.

Secció 3 a
Compensació, garantia personal i absorció

Article 6 Compensació

Els increments salarials que es pacten en el present Conveni, no podran ser absorbits ni compensats per les millores, pactes privats o plusos voluntaris concedits per les empreses, excepte que s’hagin concedit amb posterioritat al 31.12.2018.

Article 7 Garantia «ad personam»

Es reconeixeran les situacions personals que en el seu conjunt siguin, des de el punt de vista de la percepció més beneficiosa per a les fixades en el present Conveni, mantenint- se estrictament «ad personam».

Article 8 Garanties

Les condicions que es fixen en el present Conveni es consideren mínimes i, en conseqüència, qualsevol pacte contrari entre la persona treballadora i empresa no prevaldrà sobre el que aquí s’ha establert.

Secció 4 a
Respecte al que s’ha convingut

Article 9

1. El present Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, quedant les parts mútuament obligades al compliment de la seva totalitat.

En el cas que per resolució de la jurisdicció competent s’anul·lés o invalidés algun dels pactes continguts en el present conveni, la comissió negociadora, en el termini de 15 dies des de la fermesa de la resolució judicial, es reunirà per tal d’o bé ajustar el contingut del Conveni a la nova situació creada, o bé decidir si la modificació de tal o tals clàusules, produeix la ruptura de l’equilibri de les diferents contraprestacions estipulades, i si cal una nova i total o parcial renegociació del conveni.

Si en el termini de 2 mesos des de la fermesa de la resolució, les parts signatàries no aconseguissin un acord, hauran de sotmetre la seva discrepància al Tribunal Laboral de Catalunya Sistema recorrent als tràmits de conciliació o mediació de acord amb el article 43 del present conveni.

2. Ambdues parts es comprometen durant la vigència del present Conveni a no negociar i a oposar-se, en el seu cas, a la deliberació i conclusió de convenis col·lectius de treball d’àmbit menor per aquesta activitat, excepte els d’una empresa individualitzada.

Secció 5 a
Comissió paritària

Article 10 Vigència i interpretació del conveni

1. En compliment del que disposa l’article 85 del text refós de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Real decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, s’estableix, per a la vigència i compliment de les qüestions que derivin de l’aplicació del Conveni, una comissió paritària que estarà formada per dos representants de la representació econòmica i dos representants de la representació social.

La comissió paritària haurà de ser notificada prèviament de les sol·licituds que efectuïn les empreses per acollir-se a la inaplicació de les condicions de treball recollides en el article 82.3 ET així com el resultat final. Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de les causes al·legades que puguin justificar la mesura. Les causes han de ser acreditades documentalment.

El procediment d’actuació d’aquesta Comissió consistirà en que, les discrepàncies o queixes així com altres funcions regulades més endavant, que puguin sorgir sobre el que estigui pactat en aquest conveni, es comuniquin per escrit a la comissió paritària, que després de rebre l’escrit, es reunirà i en un termini de 7 dies a comptar des de la recepció de l’escrit resoldrà.

A les reunions podran assistir amb veu però sense vot els assessors que les parts designin, amb un màxim de dos per representació.

S’estableix com a domicili per a comunicacions a AGEM situat a Mercabarna, Pavelló G 2º planta, de 08040 Barcelona.

Les funcions encomanades a la Comissió paritària són:

a) Coneixement i resolució de les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació del Conveni col·lectiu, així com la vigilància en el compliment de lo pactat.

b) Mediar o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i solució de quantes qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu li siguin sotmesos de comú acord entre les parts en aquelles matèries contemplades en els articles 40, 41 i82.3 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors.

c) Velar especialment pel coneixement i recepció d’informació en el que fa referència a l’ocupació en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

d) Determinar la revisió tècnica de conformitat amb el que preveu l’article 20 del present conveni.

2. Les representacions patronals i sindicals membres de la Comissió Paritària poden exercir funcions d’assessorament de les parts a l’empresa.

En cas d’acord a l’empresa o solució arbitral respecte de la no aplicació del conveni col·lectiu, atès el seu caràcter legalment transitori, qualsevol de les parts pot plantejar la revisió de les mesures d’inaplicació en la mesura en què es modifiquin les causes que van donar lloc a aquesta inaplicació.

Aquesta iniciativa de revisió s’ha de comunicar prèviament a la Comissió Paritària, així com el resultat final, amb el mateix objecte i procediment que en la no aplicació inicial.

Per a solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir en la citada Comissió, les parts es sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

S’acorda que la Comissió paritària celebrarà la seva primera reunió als tres mesos de la data de la signatura del Conveni.

Capítol II
Organització del treball

Article 11 Norma general

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.