Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2021

Código de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 29-03-2022)

Capítol I
Disposicions generals

Secció 1
Àmbit

Article 1 Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

Article 2 Àmbit territorial

El present Conveni serà d’àmbit provincial, encara que la seu central de les empreses no hi radiqui.

Article 3 Àmbit personal

El present Conveni afectarà a totes les persones que treballin al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Barcelona (Mercabarna), Mercat de la Mancomunitat, Sabadell-Terrassa- Mercavallés- i a tots els magatzems de comerç majorista, envasat i manipulació de fruites, verdures, hortalisses, patates i plàtans situats a la província de Barcelona. S’hi inclou així mateix el personal contractat pels agricultors i empreses o entitats com Cambres Agràries, Cooperatives, Societats Agràries de Transformació (SAT), o altres de qualsevol règim jurídic que desenvolupin aquesta activitat dins dels mercats centrals i zones d’Activitats Complementàries dels mateixos.

De conformitat amb la Disposició addicional sisena del Conveni col·lectiu de 1989, tant les empreses com les persones treballadores que prestaven els seus serveis en el Mercat Central de l’Hospitalet, passaran a regir-se definitivament, per les condicions establertes en el present Conveni amb referència a Mercabarna.

Secció 2
Durada

Article 4 Vigència

El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2021.

Article 5 Denúncia

La denúncia del present Conveni s’haurà de realitzar dins del últim 90 dies abans que finalitzi la vigència o en el seu cas, en el termini de 90 dies a comptar des del dia següent a la seva publicació. No obstant, en el cas que el conveni es publiqui en el BOPB amb posterioritat a la finalització de la vigència, la denuncia s’haurà de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la data de publicació.

En el supòsit de que el conveni denunciat superi la ultraactivitat sense haver-se assolit un acord per a un nou conveni, es prorrogarà automàticament fins a l’aprovació d’un de nou

Les parts signants del Conveni: L’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes (AGEM), Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i Federació de Industria de CCOO de Catalunya, s’obliguen recíprocament a comunicar-se la denúncia del Conveni que en el seu dia efectuïn. En tant en quant es negociï el proper Conveni després de la finalització de període de vigència del present, aquest seguirà vigent.

S’acorda que cas de no denunciar-se en el termini anteriorment indicat s’aplicarà de forma automàtica un increment sobre les taules salarials que figuren en l’annex de l’IPC nacional, quedant vigent la resta del text del Conveni.

Secció 3
Compensació, garantia personal i absorció

Article 6 Compensació

Els increments salarials que es pacten en el present Conveni, no podran ser absorbits ni compensats per les millores, pactes privats o plusos voluntaris concedits per les empreses, excepte que s’hagin concedit amb posterioritat al 31 de desembre de 2012.

Article 7 Garantia «ad personam»

Es reconeixeran les situacions personals que en el seu conjunt siguin, des de el punt de vista de la percepció més beneficiosa per a les fixades en el present Conveni, mantenint-se estrictament «ad personam».

Article 8 Garanties

Les condicions que es fixen en el present Conveni es consideren mínimes i, en conseqüència, qualsevol pacte contrari entre la persona treballadora i empresa no prevaldrà sobre el que aquí s’ha establert.

Secció 4
Respecte al que s’ha convingut

Article 9

1. El present Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, quedant les parts mútuament obligades al compliment de la seva totalitat.

En el cas que per resolució de la jurisdicció competent s’anul·lés o invalidés algun dels pactes continguts en el present conveni, la comissió negociadora, en el termini de 15 dies des de la fermesa de la resolució judicial, es reunirà per tal d’o bé ajustar el contingut del Conveni a la nova situació creada, o bé decidir si la modificació de tal o tals clàusules, produeix la ruptura de l’equilibri de les diferents contraprestacions estipulades, i si cal una nova i total o parcial renegociació del conveni.

Si en el termini de 2 mesos des de la fermesa de la resolució, les parts signatàries no aconseguissin un acord, hauran de sotmetre la seva discrepància al Tribunal Laboral de Catalunya Sistema recorrent als tràmits de conciliació o mediació de acord amb el article 43 del present conveni.

2. Ambdues parts es comprometen durant la vigència del present Conveni a no negociar i a oposar-se, en el seu cas, a la deliberació i conclusió de convenis col·lectius de treball d’àmbit menor per aquesta activitat, excepte els d’una empresa individualitzada.

Secció 5
Comissió paritària

Article 10 Vigència i interpretació del conveni

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.