Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2022

Codi de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 14-03-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al Comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2022.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

S’acorda per a l’any 2022 un increment salarial sobre el salari base de les taules salarials del 2021 d’un 6,00% i amb efectes de 01.01.2022; tot de conformitat amb les taules salarials dels annexes I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni de 2022, calculat, prenent com a base el Salari Mínim Interprofessional prorratejat per 52 setmanes, amb el següent import :

Mercabarna: 270 EUR a la setmana

Mercavallés: 270 EUR a la setmana

Resta d’àmbits: 270 EUR a la setmana

2.2. Taules salarials 2022 Mercabarna-Mercavallès-Província

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.