Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2021

Codi de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 29-03-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2021.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

S’acorda per a l’any 2021 un increment salarial sobre les taules salarials del 2020 d’un 2,00% i amb efectes de 1.01.2021. Tot de conformitat amb les taules salarials dels annexos I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni de 2021 de:

  • Mercabarna: 229,52 EUR a la setmana
  • Mercavallès: 219,27 EUR a la setmana
  • Resta d’àmbits: 218,88 EUR a la setmana

2.2. Taules salarials 2021 Mercabarna-Mercavallès-Província

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.