Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2023-2024

Codi de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 19-04-2024)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al Comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni tindrà una vigència de dos anys des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre del 2024.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

S’acorda per a l’any 2023 un increment salarial sobre el salari base de les taules salarials del 2022 d’un 4,00% amb efectes d’01.01.2023.

Si l’IPC 2023 és superior al 4% s’aplicarà la diferencia amb un topall de l’1%, amb efectes d’01.01.2023.

Per l’any 2024, s’acorda un increment sobre el salari base de les taules salarials del 2023 d’un 2%, amb efectes 01.01.2024.

Si l’IPC és superior al 2%, s’aplicarà la diferencia amb un topall del 2%, amb efectes d’01.01.2024 Es concentren les taules salarials per l’any 2023 i les provisionals de 2024 a l’annex I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni, calculat, prenent com a base el Salari Mínim Interprofessional prorratejat per 52 setmanes, amb el següent import :

Any 2023

  • Mercabarna: 270€ a la setmana
  • Mercavallès: 270€ per a la setmana
  • Resta: 270€ per a la setmana

2.2. Taules salarials 2024 Mercabarna-Mercavallès-Província

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.