Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors majoristes d’alimentació de la província de Barcelona. Text

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 08001355011994

(BOPB, 02-10-2015)

Article 1 Àmbit personal

Les estipulacions del present Conveni col·lectiu de treball obligarà a la totalitat de les empreses i treballadors dedicats al comerç en els establiments denominats distribuïdors majoristes d’alimentació que no estiguin subjectes a un conveni de la seva activitat especifica.

Article 2 Àmbit territorial

Afectarà a Barcelona i la seva província, per la qual cosa quedaran inclosos dins les normes del present conveni les empreses o sucursals domiciliades a la mateixa o que en lo successiu s’estableixin en ella.

Article 3 Vigència i duració

El present Conveni col·lectiu de treball entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, amb independència de la seva publicació al Butlletí Oficial corresponent.

La duració del present Conveni col·lectiu serà de dos anys, finalitzant el 31 de desembre de 2015.

Es considerarà prorrogat d’un any a l’altre, a excepció que qualsevol de les parts no ho denuncií formalment amb tres mesos d’antelació, com a mínim, a la finalització del termini o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Un cop denunciat, el conveni serà vigent fins que no es signi un de nou o bé passi el termini de tres anys des que va ser denunciat el conveni.

Article 4 Absorció i compensació

Totes les millores i augments que existeixin a cada empresa a compte de conveni i les realitzades a partir de l’1 de gener de 2010, podran ser compensades i absorbides en la seva totalitat.

Article 5 Ingressos i períodes de prova

S’estableixen els següents períodes de prova:

1. Trenta dies pel personal no especialitzat, així com el personal especialitzat i els caps de secció.

2. Tres mesos pels tècnics, venedors, agents de venda i la resta de personal titulat.

Article 6 Retribucions i revisió salarial

Els increments salarials previstos durant la vigència del present conveni col·lectiu, seran els següents:

2014: es pacta un increment del 0,5% sobre la taula salarial definitiva de l’any 2013 i amb efectes de 1/01/2014, segons taules annex I.

2015: es pacta un increment del 0,5% sobre la taula salarial definitiva de l’any 2014 i amb efectes de 1/01/2015, segons taules annex I.

Article 7 Gratificacions extraordinàries

Les empreses afectades pel present Conveni, abonaran als seus treballadors una gratificació de caràcter extraordinari, en la quantia de trenta dies de salari base i plus vinculació, quan procedeixi, en les dates següents: 22 de marc, 22 de juny i 22 de desembre.

Les tres gratificacions extraordinàries previstes en aquest article podran prorratejar-se mitjançant acord previ i majoritari entre empresa i treballadors.

Les empreses que hagin vingut abonant les esmentades gratificacions de forma prorratejada ho podran seguir fent.

Article 8 Plus vinculació

Els treballadors que a 1 de gener de 2007 tinguessin plus de vinculació, com a garantia ad personam, aquest se’ls actualitzarà cada any amb l’increment de conveni i la revisió salarial, si procedeix.

Article 9 Malaltia i accidents de treball

Els treballadors/es afectats pel present conveni, en cas d’accident percebran el 100% del salari de la nòmina.

En cas de malaltia percebran el 100% del salari de la nòmina i se’ls descomptarà la quantitat establerta a la taula salarial a raó de 25,5 dies pel mes complert o el seu equivalent prorratejat.

En cas d’intervencions quirúrgiques o internaments a la UCI o UVI, el treballador percebrà el mateix que en el cas d’accident.

Article 10 Garantia ad personam

Es respectaran aquelles situacions personals que excedeixin del que s’ha pactat, mantenint-se estrictament ad personam.

Article 11 Vacances

El període de vacances serà de 22 dies laborables, que en cap cas pugui suposar menys de 30 dies naturals, no absorbint els festius inter setmanals, a gaudir entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclusiu, de forma ininterrompuda.

Es pacta expressament que les vacances es realitzaran per torns rotatius.

Les vacances seran retribuïdes amb el salari base i el plus de vinculació, si procedeix.

Quan les vacances per mutu acord de les parts, es realitzin fora del període pactat, els treballadors percebran una gratificació pels trenta dies naturals o el seu equivalent prorratejat.

Aquesta gratificació ve reflectida a la taula salarial.

El dret a gaudir de vacances ni es perd ni es pot limitar de manera alguna pel fet que el treballador/a es trobi en situació d’incapacitat temporal o maternitat, de manera que, amb independència del temps que duri l’esmentada situació, en incorporar-se al treball pot gaudir del període de vacances, sense descompte algun del mateix.

En cas que la IT es produeixi abans de l’inici del període de vacances, aquestes es traslladaran a un altre període dins de l’any natural. De no ser possible realitzar-les en l’any natural, podran gaudir-se a l’any següent.

Les treballadores de baixa per maternitat podran unir les vacances al període de descans o al successiu període acumulat de lactància, en cas de fer ús d’aquest dret.

Article 12 Roba de treball

Al personal de les empreses afectades pel present Conveni se’ls proveirà, cada any, de dos uniformes adequats, un d’hivern i un altre d’estiu, per a cada tasca específica.

En les tasques que ho requereixin, d’acord amb la legislació vigent, se’ls proveirà de calçat.

Article 13 Jornada laboral

13.1. La durada màxima de la jornada ordinària de treball durant la vigència del present conveni serà de 1.748 hores. Aquestes jornades s’entendran com de treball efectiu.

Dins de cada empresa i de comú acord, es podrà establir la distribució de la jornada. Es recomanarà a les empreses l’estudi de les possibilitats reals de la seva distribució de dilluns a divendres.

En el quart trimestre de l’any, les empreses senyalitzaran amb intervenció dels representants dels treballadors el calendari laboral per a l’any següent.

Totes les empreses que venien gaudint d’una jornada distribuïda de dilluns a divendres, la continuaran mantenint. A aquelles empreses que tinguin establerta la jornada de dilluns a dissabte els treballadors tindran dret a descansar, com a mínim, un dissabte de cada tres, excepte acord entre la representació legal dels treballadors i l’empresa.

Els cash & carry i les empreses que per les especials característiques del seu treball, ubicació i nivell de vendes, ho precisin, mantindran el descans d’un dissabte de cada quatre, com fins ara venien fent, excepte acord entre la representació legal dels treballadors i l’empresa.

Article 14 Llicències i permisos

El treballador, previ avis i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni, o establiment de parella de fet, degudament inscrita al registre oficial corresponent.

b) Dos dies en els casos de naixement de fill o malaltia greu o defunció del cònjuge i parents, fins segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, amb tal motiu, el treballador necessiti realitzar un desplaçament a l’efecte, el termini serà de quatre dies.

c) Un dia per matrimoni de pares, fills o germans.

d) Un dia per trasllat de domicili habitual.

e) Pel temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, compres l’exercici del sufragi actiu. Quan consti a una norma legal o convencional un període determinat, s’establirà el que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.

Quan el compliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la prestació del treball degut, en mes del 20 per 100 de les hores laborals en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador afectat a la situació d’excedència, regulada a l’apartat 1 de l’article 46 del TRETT.

En el supòsit que el treballador, per compliment del deure o acompliment del càrrec, percebi una indemnització, es descomptarà l’import de la mateixa del salari a que tingues dret a l’empresa.

f) Per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes establerts legal o convencionalment.

g) Pel temps indispensable per assistir a exàmens oficials aportant certificació, al finalitzar el mateix.

h) El permís per lactància establert a l’article 37 de l’Estatut dels treballadors podrà ser substituït a sol·licitud de l’interessada per un període de set dies laborables continuats que es gaudirà acumulat a la baixa maternal, començant el seu còmput el dia següent de finalitzar aquesta, sense solució de continuïtat.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.