Conveni Col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona. Text

Vigor 2021-2022

Codi Conveni Núm. 08000745011994

(BOPB, 17-09-2021)

Article 1 Àmbit

El present Conveni col· lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona i la seva província, encara que l’empresa o el seu titular radiqui en una altra de diferent, l’activitat principal de la qual sigui el comerç de:

– Ciments, Calçs i Guixos.

– Fibrociments i altres productes derivats del ciment.

– Taulells i altres revestiments i paviments ceràmics similars.

– Sanejament.

– Maquinària i eines de construcció.

Article 2 Durada El termini de durada d’aquest Conveni col·lectiu es des del dia 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de l’any 2022

El present Conveni comença a tenir validesa des del moment de la signatura del mateix per part dels representants sindicals i empresarials, entrant en vigor amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2021, amb independència de la seva publicació en el butlletí oficial corresponent. Es considerarà prorrogat tàcticament per anys successius, excepte denúncia en forma de qualsevol de les parts durant el 30 dies últims a la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 3 Determinació de les parts

Són parts signatàries del present conveni, d’una part l’Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (ANDIMAC), i d’una altra la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT de Catalunya (FeSMC- UGT), reconeixent-se mútuament legitimitat per negociar el present conveni.

Article 4 Legislació supletòria

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i prioritària. Amb caràcter supletori i en el no previst en el mateix, s’aplicarà el text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

Article 5 Classificació professional Condicions Generals

5.1. Normes Generals.

La classificació es realitzarà en grups professionals, desglossat en àrees funcionals, per la interpretació i aplicació dels factors de valoració i per les tasques i funcions bàsiques més representatives que hagin de desenvolupar els treballadors. Aquests Grups s’estructuren en els nivells salarials de l’Annex I del present conveni.

La Direcció de l’empresa realitzarà la classificació del treballador, valorant les aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestació laboral.

Aquest criteri de classificació no suposarà que s’exclogui, en els llocs de treball de cada grup professional, la realització de tasques complementàries que siguin pròpies de llocs de treball classificats en Grups Professionals inferiors, i ocasionalment superiors.

La realització de funcions d’un grup superior o inferior es durà a terme de conformitat amb el que es disposa en l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors.

Aquest sistema de classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en l’estructura organitzativa de l’empresa, sense detriment de la dignitat, la promoció professional, la justa retribució dels treballadors, i tot això sense que es produeixi discriminació de cap tipus per raó d’edat, sexe o de qualsevol altra índole.

Factors de Valoració

Els factors que, conjuntament ponderats, han de tenir-se en compte per a la inclusió dels treballadors en un determinat grup professional són els següents:

A) Coneixement

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte, a més de la formació bàsica necessària per complir correctament les comeses, el grau d’experiència i coneixement adquirit i la dificultat per a l’adquisició d’aquests coneixements i experiències.

Aquest factor es divideix en dos subfactors:

a) Formació: Aquest subfactor considera el nivell inicial mínim de coneixements teòrics que ha de posseir una persona de capacitat mitjana per arribar a exercir satisfactòriament les funcions del lloc de treball després d’un període de formació pràctica. Aquest factor, també haurà de considerar les exigències de coneixements especialitzats, idiomes, informàtica, etc.

b) Experiència: Aquest subfactor determina el període de temps requerit perquè una persona de capacitat mitjana, i posseint la formació especificada anteriorment, adquireixi l’habilitat i pràctica necessàries per exercir el lloc, obtenint un rendiment suficient en quantitat i qualitat.

B) Iniciativa

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte el major o menor grau de dependència a directrius o normes per a l’execució de la funció.

C) Autonomia

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte el grau de dependència jeràrquica en el desenvolupament de les tasques o funcions que es desenvolupen

D) Responsabilitat

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte el grau d’exigència sobre l’obligació de respondre del resultat de les tasques assignades, en funció del nivell d’influència sobre aquell i la rellevància de la gestió sobre els recursos humans, tècnics i productius.

I) Comandament

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte el grau en què se supervisen i ordenen les funcions i tasques; en funció de, entre d’altres, la capacitat de comprendre, motivar, i interrelacionar, la naturalesa del col·lectiu i el nombre de persones sobre la qual s’exerceix el comandament.

F) Complexitat

Factor per la valoració del qual es tindrà en compte el nombre i grau d’integració dels diferents factors enumerats anteriorment en la tasca o el lloc encomanat, és a dir: coneixement, iniciativa, autonomia, responsabilitat i comandament.

5.2. Formació i desenvolupament professional.

Quan se li requereixi al treballador realitzar tasques pròpies del seu grup professional però diferents a les quals habitualment realitzava, això s’efectuarà sense detriment de la seva formació i desenvolupament professional.

5.3. Garanties funcionals.

La distribució dels grups professionals es realitzarà en 3 àrees funcionals: Comercial, Administració i Logística-Serveis. La mobilitat entre les àrees funcionals per a cadascun dels grups professionals no tindrà limitació alguna.

5.4. Grups professionals.

GRUP PROFESSIONAL I

Criteris generals: El personal que pertany a aquest grup té la responsabilitat directa en la gestió d’una o diverses àrees o serveis de l’empresa, i/o realitza tasques de la més alta complexitat i qualificació. Prenen decisions o participen en la seva elaboració així com en la definició d’objectius. Exerceixen les seves funcions amb un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.