Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2023-2024

Codi de Conv. Núm. 08000745011994

(BOPB, 22-11-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona i la seva província, encara que l’empresa o el seu titular radiqui en una altra de diferent, l’activitat principal de la qual sigui el comerç de:

  • Ciments, Calçs i Guixos.
  • Fibrociments i altres productes derivats del ciment.
  • Taulells i altres revestiments i paviments ceràmics similars.
  • Sanejament.
  • Maquinària i eines de construcció.

1.2. Àmbit temporal

El termini de durada d’aquest Conveni col·lectiu es des del dia 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de l’any 2024.

El present Conveni comença a tenir validesa des del moment de la signatura del mateix per part dels representants sindicals i empresarials, entrant en vigor amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2023, amb independència de la seva publicació en el butlletí oficial corresponent. Es considerarà prorrogat tàcticament per anys successius, excepte denúncia en forma, de qualsevol de les parts, durant els 30 dies últims a la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues.

1.3. Legislació supletòria

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i prioritària. Amb caràcter supletori i en el no previst en el mateix, s’aplicarà el text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

Les retribucions que es reflecteixen en el Annex I, es componen d’un salari base de Conveni i d’un complement salarial denominat plus assistència, a abonar per dia treballat.

El salari base de conveni s’entendrà abonable per set dies a la setmana, mentre que el plus d’assistència es reportarà per sis dies.

Els augments periòdics per temps de serveis en l’empresa consistiran en quadriennis les quanties dels quals es reflecteixen per a cada especialitat, segons la seva data de venciment, en les Taules d’Antiguitats que s’uneixen a aquest Conveni com a Annex II.

2.2. Taules salarials 2024

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.