Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria, de la província de Tarragona. Text

Vigor 2019-2021

Código de Conv. Núm. 43000215011994

(BOPT, 06-08-2019)

Preàmbul

Aquest Conveni ha estat redactat, de comú acord, pels responsables de la part social, designats pel Sindicat CC.OO., Srs. Pedro Carmona i José Manuel Martín, i pel Sindicat U.G.T., Sr. Eduard Garcia, Per la representació empresarial, Gremi d’Artesans Pastissers de la Província de Tarragona, Sr. Josep Gonzàlez (President), Gloria Vicheto, Miquel Caelles i José Luís Maestre, actuant com a assessor el Sr. Josep Maria Ardèvol (Pimec).

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1

Les condicions de treball que s’estipulen en aquest Conveni tenen caràcter de mínimes, i en conseqüència, són nul·les i no sorgiran cap efecte entre les parts els pactes o clàusules que, individual o col·lectivament, impliquin condicions menys favorables per als treballadors.

Article 2

En allò no previst en aquest Conveni, i com a dret supletori, s’observarà allò que estableixen l’Estatut dels Treballadors i la legislació vigent.

Article 3

Aquest Conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2019, amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

Article 4

Aquest Conveni és d’aplicació a tota la província de Tarragona i afecta els centres de treball que hi són ubicats, encara que les empreses tinguin el domicili en una altra, i a les que siguin traslladades des d’altres províncies. Així mateix obliga les empreses de nova creació.

Article 5

El Conveni afectarà la totalitat dels treballadors i treballadores de les empreses dedicades a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria, així com al personal que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment de l’aprovació del Conveni, hi comenci a prestar els seus serveis durant el període de la seva vigència.

Article 6

La durada del Conveni és de tres (3) anys, a comptar des de la data d’entrada en vigor, per la qual cosa conclourà el 31 de desembre de 2021. Es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita, en cas de no existir denúncia de qualsevulla de les parts o de no proposar-se la seva revisió o rescissió.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.