Conveni Col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de les comarques de Lleida. Resum

Vigor de l’01-07-2020 al 30-06-2021

Codi Conveni Núm. 25100025012013

(BOPL, 17-03-2021)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta i obliga tots els establiments i empreses, sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, dedicats a alguna de les següents activitats:

 1. Hostaleria
 2. Allotjament turístic, inclòs el rural, els albergs i els habitatges d’ús turístic, regulat per la normativa turística de Catalunya, així com les cases de colònies que tinguin contractat el servei d’hostaleria.
 3. Restauració
 4. Càtering
 5. Sales de festes, discoteques, sales de ball, tablaos flamencos i anàlegs en les categories corresponents al sector d’hostaleria.
 6. Salons recreatius
 7. Billars
 8. Comerç i establiments amb degustació
 9. Càmpings

Als efectes de la seva inclusió en l’àmbit funcional d’aquest Conveni:

 1. Són d’hostaleria les empreses i establiments dedicats de manera professional i habitual, mitjançant preu, a proporcionar allotjament a les persones, amb o sense serveis complementaris.
 2. Són d’allotjament turístic els establiments destinats a proporcionar mitjançant preu, habitació o residència a les persones, en èpoques, zones o situacions turístiques, tant si l’activitat es realitza de manera temporal com permanent.
 3. Són de restauració les empreses i establiments, sigui quina sigui la seva denominació, que serveixin al públic, mitjançant preu, menjars i/o begudes, per ésser consumides en el mateix local i terrassa.
 4. Són de càtering tant les empreses que, mitjançant un contracte de subministrament proveeixin aliments a punt de consumir, com aquelles que es dediquin a la prestació de serveis extraordinaris.
 5. Es consideren establiments i comerç amb degustació, les activitats pròpiament de restauració descrites al punt c), que es realitzen en aquests locals. Les empreses on coexisteixen diferents activitats empresarials (empreses mixtes) sotmeses a diferents convenis on una d’elles sigui la de restauració, han d’aplicar en aquest àmbit el conveni d’hostaleria. En aquests supòsits, -quan existeixin diverses activitats principals i autònomes, regeix el principi d’especificitat, que exclou la idea d’unitat de conveni dins l’empresa- és indiferent que el percentatge d’aquesta activitat sigui inferior o superior a la resta d’activitats realitzades, el que compta és la cohabitació de diverses activitats principals i autònomes i la possibilitat que els treballadors afectats per cada una d’elles estiguin enquadrats en el conveni de la seva activitat real. És per això que, quan l’establiment disposi de les condicions tècniques per exercir l’activitat de restauració o ofereixi productes per ser consumits al mateix local, els treballadors que realitzin aquestes feines s’han d’incloure en aquest conveni. A efectes de la taula de categories d’establiments d’aquest conveni els establiments comercials de degustació es classificaran en la Categoria C.

Es consideren serveis extraordinaris a hostaleria aquells que per la seva breu durada, caràcter irregular, nombre de comensals o de clients (referits només a banquets, coffee breaks, còctels i similars) hi intervenen treballadors/es de plantilla o contractats especialment per a l’esdeveniment.

Als efectes anteriors, els treballadors/es especialment contractats, percebran com a compensació econòmica aquella prevista als annexos de serveis extraordinaris.

El present Conveni col·lectiu també afecta les empreses i establiments de casinos, pizzeries a domicili, paradors i cases rurals als quals no els fos d’aplicació un altre Conveni col·lectiu.

1.2. Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2020, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La durada serà de un any: des del dia 1 de juliol de 2020 fins al dia 30 de juny del 2021, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s’estableixi una vigència i durada diferents.

A partir del 30 de juny de 2021 el Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, excepte en el cas de denúncia expressa per part de qualsevol de les parts signants del conveni amb dos mesos d’antelació a la data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. Una vegada denunciat el present conveni, seguirà aplicant-se en règim d’ultra activitat fins a la signatura del nou conveni.

1.3. Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i prioritària. Igualment, serà d’aplicació l’Acord Laboral d’Àmbit Estatal per al Sector d’Hostaleria,(en endavant ALEH), vigent en relació amb les matèries de període de prova, contractació, classificació professional, mobilitat i polivalència funcional, promoció professional, subrogació per canvi de titularitat i règim disciplinari laboral.

Amb caràcter supletori i en allò que no està previst en les disposicions contemplades a l’apartat anterior, s’aplicarà el Text de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (en endavant ET), així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribució

La retribució estarà constituïda pel salari per a cada nivell, segons s’indica en els corresponents annexos.

Les retribucions es faran efectives mensualment mitjançant el preceptiu model oficial de rebut de salaris, i no serà preceptiva la firma del treballador/a en els casos en què s’efectuï el pagament mitjançant transferència bancària.

Les condicions salarials pel període d’entre l’1 de juliol del 2020 i el 30 de juny del 2021 són les que figuren al quadre de l’annex I.

Pel període entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2021, s’aplicaran les taules salarials de l’annex I. En tot cas, l’increment que s’acordi una vegada exhaurida la vigència del present conveni (30 de juny de 2021) serà amb efectes de l’1 de gener de 2021.

Les empreses que a 31 de desembre de 2007 haguessin aplicat fins aleshores el sistema retributiu de participació mitjançant el percentatge de servei, el mantindran, llevat que hi hagi acord en sentit contrari amb els representants legals dels treballadors.

En l’esmentat sistema s’utilitzaran com a salaris de referència (inicial, fix, garantit) els establerts en la taula salarial publicada al DOGC de data 16 de setembre de 1994 incrementats en un 13,04%. Els esmentats salaris s’incrementaran de conformitat amb els percentatges amb què s’incrementin les taules salarials.

Les empreses que fixen les remuneracions amb el sistema retributiu de percentatge de servei, comunicaran aquesta circumstància a la comissió paritària, per tal que aquesta pugui valorar en el futur la conveniència de suprimir aquest sistema.

2.2. Taules salarials 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.