Conveni Col·lectiu de treball de tracció mecànica de mercaderies i logística de la província de Girona. Resumen

Vigor 2010-2011

Codi Conveni Núm. 1700455

(BOPGI, 05-01-2011)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni obliga a tota activitat de transport de mercaderies per tota classe de vies terrestres, en vehicles automòbils que circulin sense camí de rodadura fixe i sense mitjans fixes de captació d’energia, així com les activitats que la Llei 16/1987 d’ordenació dels Transports Terrestres, denomina auxiliars i complementàries del transport per mercaderies.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, el dia primer de gener de dos mil deu, independentment de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà una durada de 2 anys fins al 31 de desembre de l’any 2011. El Conveni es pot denunciar per qualsevol part negociadora amb 3 mesos d’antelació al 31 de desembre de 2011 a través de comunicació amb acusament de recepció.

1.3. Prelació de normes

Per a tot el que no està previst en aquest conveni, s’aplicarà l’Acord General per a les empreses de transport de mercaderies per carretera (BOE 29 de gener de 1998) i altres disposicions legals de caràcter general.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2010

TAULA ANY 2010 (DESPRÉS INCREMENT DEL 0,8%)

C: Categoria; SM: Salari mensual; PC: Plus conveni; TM: Total mensual; JB: Jornal base; PDT: Plus dia treball; SS: Salari setmanal; PCS: Plus conveni setmanal; TS: Total setmanal; HE: Hores extres

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.