Conveni Col·lectiu de treball del sector d’empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona. Text

Vigor 2017-2018

Codi Conveni Núm. 08001815011995

(BOPB, 09-11-2017)

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1
Àmbit

Article 1 Parts negociadores

El present Conveni col·lectiu ha estat negociat per Gremi de begudes refrescants, xarops i orxates de Barcelona, i per la Federació d’ industria de CCOO de Catalunya i la Federació d’ industria, construcció i agro de la UGT de Catalunya.

Article 2 Àmbit funcional

Aquest Conveni és aplicable a les indústries d’elaboració i/o distribució majorista de begudes refrescants, xarops i orxates, de manera principal i majoritàriament, tanmateix complementada amb la distribució de productes d’alimentació i altres majoritàriament per horeca.

Article 3 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’àmbit provincial, i s’estén a la província de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a què l’àmbit funcional es refereix situats a la província, tot i que la seu central o el domicili social de l’empresa radiqui fora d’aquest terme provincial.

Article 4 Àmbit personal

Queden incloses en l’àmbit del Conveni les persones que tinguin la qualitat de treballadors i treballadores a càrrec de les empreses que afecta. Queden expressament exceptuades de l’àmbit personal d’aquest Conveni les relacions regulades pels articles 1.3 i 2 de l’Estatut dels treballadors.

Secció 2
Vigència, durada i pròrroga

Article 5 Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017.

Article 6 Durada

La durada d’aquest Conveni serà de 2 anys i el seu efecte finalitzarà el dia 31 de desembre de 2018.

Article 7 Pròrroga, denúncia, termini màxim per l’ inici de negociació del nou conveni

El Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, tret que sigui objecte de denúncia per a la revisió o la rescissió.

La denúncia per a la revisió o la rescissió d’aquest Conveni ha de ser formulada per la representació que ho proposi, com a mínim amb 1 mes d’antelació a la data de la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues.

En el termini màxim d’1 mes des de la recepció de la comunicació es constituirà la Comissió negociadora i es procedirà de conformitat a l’article 89.2, paràgraf segon, de l’Estatut dels treballadors.

En tant no s’ arribi a un nou acord i les parts continuïn negociant el conveni denunciat mantindrà la seva vigència.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.